[Colaboratori] 
 
 
ÎNAPOI

Dinu Mihai: Memoriu de activitate profesională şi ştiinţifică

 

           Subsemnatul DINU Mihail Cozma m-am născut în Bucureşti la 10 februarie 1942. Am absolvit, în anul 1959, liceul Matei Basarab, după care am urmat Facultatea de Hidrotehnică din cadrul Institutului de Construcţii din Bucureşti (promoţia 1966), fiind repartizat, la absolvire, ca inginer stagiar la Institutul de Studii şi Cercetări Hidrotehnice din Capitală.

La sosirea în institut, conducătorul de atunci al secţiei de hidraulică, prof. dr ing. Dumitru Cioc, mi-a propus să fac parte din grupul de ingineri tineri chemaţi să asigure implementarea tehnicilor moderne de calcul în cercetarea hidrotehnică. Lucrând în cadrul acestui colectiv, mi-am însuşit limbajele de programare existente  la acea vreme (ALGOL, FORTRAN), în aşa măsură încât după nici un an ţineam la rândul meu cursuri de informatică pentru cercetătorii din institut.

Rezultatele obţinute în plan profesional au făcut să mi se încredinţeze încă de la începutul anului 1967 responsabilitatea elaborării independente de studii pe model hidraulic pentru evacuatorii de ape mari ai câtorva dintre cele mai însemnate amenajări hidrotehnice din ţară. Cu sprijinul colectivului pe care îl conduceam, am reuşit să   elaborez soluţii originale de disipare a energiei debitelor de viitură pentru barajele Paltinu, Valea lui Iovan şi Pecineagu, care ridicau probleme deosebite din pricina condiţiilor geo-morfologice mai dificile şi a dimensiunilor uvrajelor respective (baraje cu înălţimi de peste 100 m, printre cele mai mari din Europa).

Rezultatele de ordin teoretic mai general obţinute în această perioadă au făcut obiectul unui număr de comunicări şi articole pe care le-am  publicat în reviste de specialitate şi care au atras atenţia comunităţii ştiinţifice. Astfel, de exemplu, în monografia Disiparea energiei şi disipatori de energie (Editura Tehnică, 1972), acad. D. Dumitrescu aprecia meritele deosebite ale lui Mihai Dinu care a oferit pentru prima dată “o soluţie generală elegantă a problemei bătăii jetului deversant de pe trambulinele descărcătorilor de ape mari ai barajelor înalte” (op. cit. pag. 372).

După reorganizarea în 1971 a unităţii unde lucram, sub forma Institutului de Studii, Cercetări şi Proiectări pentru Gospodărirea Apelor, am condus aici primul colectiv din ţara noastră care a abordat problematica impactului ecologic al amenajărilor hidrotehnice, inaugurând o direcţie de cercetare dezvoltată astăzi în cadrul mai nou înfiinţatului Institut pentru Ingineria Mediului.

O nouă reorganizare administrativă m-a adus în proiectare, unde, până în anul 1990, am răspuns de elaborarea planurilor de amenajare a mai multor bazine hidrografice din zona Moldovei, conducând, în paralel, un colectiv interdisciplinar format din meteorologi, geografi, geologi, ingineri silvici, agronomi şi hidrotehnicieni, organizat în vederea studierii eroziunii solului şi a colmatării lacurilor artificiale de pe cursurile râurilor Argeş şi Olt.

   Concomitent cu aceste preocupări profesionale, am  urmat Facultatea de Limbă şi Literatură Română din cadrul Universităţii din Bucureşti, pe care am absolvit-o în anul 1971. Formaţia complexă, pozitivă şi umanistă, mi-a facilitat accesul la unele domenii de cercetare cu caracter interdisciplinar ca lingvistica matematică, poetica matematică, teoria matematică a comunicării teatrale, muzicologia şi psihologia matematică.

În toate aceste domenii am întreprins cercetări cu caracter de pionierat, publicând peste 50 de studii şi articole în reviste de prestigiu din ţară şi din străinătate. Aprecierea de care s-au bucurat încă din prima clipă aceste contribuţii i-a determinat pe câţiva dintre matematicienii de frunte ai ţării (acad. Miron Niculescu, acad. Grigore C. Moisil, prof. Solomon Marcus) să adreseze Ministerului Învăţământului un memoriu prin care solicitau să mi se acorde, prin derogare, dreptul de a mă înscrie la doctorat în matematică, deşi nu eram absolvent al unei facultăţi de profil. Ca urmare, am devenit doctorand în 1973, iar după şase ani de cercetări desfăşurate sub îndrumarea profesorului Solomon Marcus am obţinut titlul de doctor cu teza intitulată Metode algebrice, probabiliste şi strategice în studiul teatrului.

Contribuţiile aduse la studiul matematic al comunicării teatrale s-au bucurat de un larg ecou internaţional, făcând ca numele meu să pătrundă în tratate, monografii şi dicţionare, dintre care le menţionez numai pe cele mai prestigioase:

Marvin Carlson: Teories of the Theatre. A Historical and Critical Survey from the Greeks to the Present, Cornell University Press, Ithaca and London, 1984;

Gilles Gérard: L’univers du théâtre, Presses de l’Université Laval, Québec, 1977;

Patrice Pavis: Dictionnaire du théâtre, Éditions sociales, Paris, 1980;

Manfred Pfister: The Theory and Analysis of Drama, Cambridge Univerrsity Press, 1988;

Herta Schmid şi Aloysius van Kesteren: Moderne Dramentheorie, Scriptor Verlag, Kronberg, 1975;

Fernando de Toro: Semiotica del teatro, Editorial Galerna, Buenos Aires, 1987.

O bună parte dintre metodele de analiză a strategiei dramatice pe care le-am elaborat în ultimele două decenii sunt astăzi utilizate în mod curent de cercetători din multe ţări ale lumii. Un exemplu edificator: în urmă cu şapte ani, prof. Dominique Lafont de la Universitatea din Ottawa a publicat o carte consacrată operei lui Molière (Le chiffre scénique dans la dramaturgie molièresque Les Presses Universitaires d’Ottawa, 1990) bazată integral pe aplicarea procedeelor de analiză ale lui Mihai Dinu. Preluări metodologice masive din articolele mele se întâlnesc şi în lucrările cehului Karel Hubka, ale germanilor Karin Helwig şi Wolfgang Klein, ale belgianului S. de Vriendt, ale italianului Marco de Marinis, ale brazilianului Manuel Sito de Alba, ale sud-africanului Keir Elam etc. Făcând bilanţul cercetărilor moderne de teorie a teatrului, autorul olandez Aloysius van Kesteren scrie, în capitolul Der Stand der modernen Dramentheorie din lucrarea de sinteză citată ceva mai înainte: “Wir könen Dinu sogar als den wichtigsten Vertreter dieses Forschungsgebietes bezeichnen” ( “Putem chiar să-l considerăm pe Dinu drept cel mai însemnat reprezentant al acestui domeniu de cercetare”).

Notorietatea dobândită în studiul comunicării teatrale a determinat şi cooptarea mea ca membru în Forumul internaţional de semiotică a teatrului cu sediul la Philadelphia (SUA). De asemenea, am fost invitat să particip, ca singur reprezentant al cercetării din Europa de Est, alături de autori din SUA, Marea Britanie, Franţa, Germania, Suedia, Israel, Belgia, Olanda şi Danemarca, la elaborarea volumului Semiotics of Drama and Theatre (John Benjamins Publishing Company, Amsterdam-Philadelpia, 1984).

O altă zonă de interes a reprezentat-o, în aceeaşi perioadă, analiza cu mijloace matematice a structurilor prozodice ale versificaţiei româneşti. Rezultatele cercetărilor întreprinse în acest domeniu le-am publicat, începând din anul 1974, în diferite reviste româneşti şi străine, pentru ca în 1986 să le adun într-o lucrare de sinteză intitulată Ritm şi rimă în poezia românească (Editura “Cartea Românească”, 378 pag.).

Apariţia acestei cărţi s-a bucurat de o primire deosebit de favorabilă din partea unora dintre cei mai autorizaţi reprezentanţi ai criticii, istoriei şi teoriei literare. Astfel, în cronica pe care i-o consacra în numărul din 22 mai 1986 al revistei România Literară, Nicolae Manolescu aprecia că ea constituie “o contribuţie de prim ordin în cunoaşterea prozodiei româneşti”, ceea ce l-a şi determinat să includă în câteva dintre cărţile sale expuneri detaliate ale punctelor de vedere din volumul respectiv. Ni se pare semnificativ faptul că distinsul critic, a cărui carte fundamentală intitulată Despre poezie (“Cartea Românească”, 1987) se afla sub tipar în momentul apariţiei monografiei noastre, a considerat necesar să o retragă din tipografie pentru a-i adăuga paginile privitoare la modelul prozodic prezentat în Ritm şi rimă ... (v. expunerea de la pag. 77-81, începând cu alineatul “Cea mai extinsă şi mai temeinică cercetare a acestei probleme o găsim în studiul lui Mihai Dinu etc”). De asemenea, recapitulând în Istoria critică a literaturii române (Editura Minerva, 1990) opiniile emise de predecesori în legătură cu poetica dosofteiană, Nicolae Manolescu observa că “un studiu atent al versificaţiei Psaltirii a dat abia Mihai Dinu” (op. cit. pag. 14)”.  

La rândul său, profesorul şi criticul Mihai Zamfir nota (în Viaţa Românească nr. 12, anul LXXXI, decembrie 1986): “Prin cartea lui Mihai Dinu exegeza noastră de specialitate posedă primul tratat de versificaţie complet, la nivelul teoretic al sfârşitului de secol XX; pentru întâia oară la noi, un specialist interdisciplinar (poetician dublat de matematician) construieşte matricea sau modelul generativ al versului cult românesc. De acum încolo, orice cercetare în domeniul versificaţiei are ecranul de bază şi, prin urmare, punctul obligatoriu de referinţă. Ritm şi rimă în poezia românească este una dintre acele cărţi, rod a ani sau poate decenii de investigaţii, cu ambiţia unei cuprinderi globale; prin această monografie, versul românesc posedă tratatul generativ fundamental”.

Mai menţionez numai aprecierea globală a lui Mihai Pop: “Reuşind să supună unui sistem coerent atâtea probleme abordate de obicei separat sau contradictoriu, Mihai Dinu a scris, fără îndoială, cea mai bună carte despre versificaţia românească apărută până în prezent” (în recenzia din Studii şi cercetări lingvistice nr.4 din 1987) şi opinia metricianului şi criticului Adrian Voica (din Convorbiri Literare, anul XCII, nr. 1200, 1986): “O sinteză - dar pe un plan mult superior, presupunând şi numeroase contribuţii - realizează Mihai Dinu, matematician cu temeinice şi profitabile cunoştinţe lingvistice”. Acelaşi autor publică în 1996 cartea Etape în afirmarea sonetului românesc (Editura Universităţii “Al. I. Cuza” din Iaşi) în care citează la tot pasul din monografia subsemnatului (numai în notele de la finele volumului, numele lui Mihai Dinu este invocat de 13 ori).

Faptul că la numai câţiva ani de la apariţie Ritm şi rimă... a devenit o lucrare de referinţă în teoria literară românească este demonstrat şi de includerea în micul dicţionar-antologie intitulat Metrică şi prozodie, alcătuit de Irina Petraş şi publicat de Editura Demiurg din Bucureşti în 1995, a nu mai puţin de 17 pagini transcrise tale-quale din lucrarea lui Mihai Dinu.

Recunoaşterea internaţională a acestor contribuţii nu a întârziat nici ea. Ales membru al Centrului de studii metrice (CEM) de pe lângă  Fundaţia “Ange Guépin”, la propunerea profesorului Benoît de Cornulier, autor al articolelor de teorie a versificaţiei din Enciclopaedia Universalis, am fost invitat ca  visiting professor la Universitatea din Nantes în 1993 şi 1996, unde am ţinut conferinţe şi am participat la un colocviu internaţional dedicat metricii poeziei medievale şi renascentiste. Articolele pe care le-am publicat referitor la structura versificaţiei clasice franceze nu au trecut neobservate, profesorul Dominique Billy consacrându-le un întreg studiu intitulat Méditation sur quelque nombres în volumul 2 al de acum consacratelor Cahiers du Centre d’Études Métriques, editate de Maison des Sciences de l’Homme din Nantes.

Pentru contribuţiile aduse la dezvoltarea teoriei literare, la propunerea regretatului poet şi prozator Mircea Ciobanu, am fost primit în 1990 ca membru al Secţiei de critică a Uniunii scriitorilor din România. Mai menţionez, tot pe linia recunoaşterii unor merite de ordin literar, câştigarea în 1985 a premiului pentru eseu al revistei Viaţa Românească.

O preocupare constantă a subsemnatului de-a lungul ultimelor trei decenii a reprezentat-o lingvistica. Colaborator permanent la revistele de profil ale Academiei Române, am fost cooptat încă din anul 1973, la propunerea acad. Alexandru Rosetti, în colegiul de redacţie al revistei Cahiers de linguistique théorique et appliquée şi, totodată, în biroul executiv al Comisiei pentru lingvistică matematică a Academiei. Contribuţiilor aduse în acest domeniu le datorez menţionarea mea repetată în Istoria lingvisticii româneşti, lucrare coordonată de acad. Iorgu Iordan (Editura ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1978), precum şi în ampla sinteză Current Trends in Romanian Linguistics editată de Al. Rosetti şi Sanda Golopenţia (Editura Academiei, 1978).

Cea mai importantă lucrare de lingvistică pe care am publicat-o până în momentul de faţă este Personalitatea limbii române - fizionomia vocabularului (Editura “Cartea Românească”, 1996, 367 pag.). Deşi apărută în librării de-abia în primăvara anului 1997, cartea a intrat repede circuitul ştiinţific, fiind citată, bunăoară, în ampla sinteză a acad. Marius Sala Limbi în contact (Editura enciclopedică, Bucureşti, 1997). Dar cea mai importantă recunoaştere a meritelor lucrării a venit din partea Academiei Române, care mi-a decernat, în decembrie 1998, premiul Timotei Cipariu pe anul 1996.

Alte cercetări cu caracter interdisciplinar care au stârnit ecouri favorabile privesc analiza cu mijloace matematice a psihologiei percepţiei temporale (impresionaţi de rezultatele obţinute, profesorii Carlos A. Mallmann şi Oscar Nudler mi-au cerut permisiunea de a le include în volumul Time, Quality of Life and Social Development, San Carlos de Bariloche, Rio Negro, Argentina, 1980) şi modelarea matematică a unor structuri mitologice (lucrare publicată iniţial în ţară, în Editura Academiei, şi apoi, într-o formă extinsă, la Paris, în volumul Sémiotique formelle du folklore, Editions Klincksieck, 1978).

 Începând cu data de 1 octombrie 1990, am fost angajat prin concurs ca lector de teoria comunicării la Facultatea de jurnalistică  a Universităţii din Bucureşti (actualmente Facultatea de jurnalism şi ştiinţele comunicării), unde, ulterior, am fost promovat conferenţiar (de la 1 octombrie 1993), iar apoi profesor universitar  (de la 1 octombrie 1993).

În această calitate, am ţinut mai multe cursuri diferite, toate reprezentând premiere absolute în învăţământul superior românesc:

¨  Introducere în teoria comunicării (curs pentru anul I)

¨  Comunicare interpersonală (anul II)

¨  Comunicare interculturală (anul III)

¨  Dramaturgia comunicării cotidiene (anul IV)  

¨  Teorii actuale ale comunicării (anul de studii aprofundate)

¨  Comunicare şi spiritualitate (curs facultativ)

De asemenea, am răspuns invitaţiei altor facultăţi din Universitate de a ţine cursuri de profil comunicaţional, cum ar fi:

¨  Teoria comunicării (la Facultatea de litere, secţia de comunicare şi relaţii publice, anul I)

¨  Teoria comunicării (la Facultatea de teologie ortodoxă, secţia de teologie-litere, anul III)

¨  Comunicare şi comuniune (la Facultatea de teologie ortodoxă, secţia pastorală, anul IV)

Cursul de Introducere în teoria comunicării (244 pag.) pe care l-am publicat, în Editura Universităţii, în 1993,  constituie materialul bibliografic de bază după care se predă astăzi teoria comunicării şi în alte instituţii de învăţământ superior de stat şi particulare din România. Deşi apărută în condiţii modeste şi într-un tiraj cvasi-confidenţial, pentru uzul exclusiv al studenţilor facultăţii noastre, lucrarea a atras atenţia specialiştilor, fiind menţionată în mai multe cărţi apărute în ultimii ani, ca, de exemplu, volumele Elemente de psihologie a comunicării de Ruxandra Răşcanu, Editura Universităţii, 1995, Comunicare şi înstrăinare de Costin Nemţeanu, Editura Gnosis, 1997.

O amplă sinteză asupra stadiului actual al cercetărilor din domeniul ştiinţelor comunicării, cuprinzând şi un număr însemnat de contribuţii originale, mi-a apărut ulterior sub titlul Comunicarea - repere fundamentale (Editura ştiinţifică, Bucureşti, 1997, 362 pag.). În ciuda timpului scurt trecut de la apariţia acestui volum, el figurează deja în bibliografiile unor cărţi publicate ulterior, precum Comunicarea mediatică de Guy Lochard şi Henri Boyer sau Semiotică, societate, cultură de Daniela Rovenţa-Frumuşani, ambele editate de  Institutul European în 1998 şi, respectiv, 1999. O cronică elogioasă i-a fost consacrată de Silvia Săvulescu în nr.1/1999 al Revistei române de comunicare şi relaţii publice.

 

În urma alegerilor desfăşurate în primăvara anului 1996, am devenit şef al catedrei de Antropologie culturală şi comunicare.  În această calitate, am organizat, în luna mai 1998 prima Sesiune ştiinţifică a FJSC, la care au participat majoritatea cadrelor didactice din facultate, precum şi unii colaboratori externi şi câţiva dintre studenţii cei mai buni din anul terminal. Tot începând din anul 1996 sunt membru  în Colegiul de etică al Universităţii. Mai menţionez faptul că, în fiecare an, am condus în jur de 8-10 lucrări de licenţă şi 2-3 disertaţii de masterat, că am fost secretar şi preşedinte al comisiei pentru concursul de admitere şi că am făcut parte întotdeauna din comisia de susţinere a examenului de diplomă.

O dată cu înfiinţarea, în 1997, a Secţiei de comunicare publică a facultăţii, responsabilităţile mele au sporit considerabil, având în vedere rolul catedrei în organizarea şi supravegherea procesului de învăţământ din cadrul acestei secţii. In urma demisiei fostului deţinător al funcţiei, membrii consiliului profesoral m-au ales în unanimitate decan al Facultăţii de jurnalism şi ştiinţele comunicării, începând cu data de 1 octombrie 1998.

Din 1999 sunt redactorul şef al Revistei române de comunicare şi relaţii publice pe care am înfiinţat-o împreună cu profesorii universitari Ioan Drăgan şi Paul Dobrescu. Începând cu data de 1 decembrie 1999 am renunţat la funcţia de decan al FJSC, transferându-mă la catedra de Comunicare şi ştiinţa informării din cadrul Facultăţii de Litere a Universităţii din Bucureşti.

Mihai DINU


LISTA LUCRĂRILOR PUBLICATE

 

 

A. Volume de autor:

 

1. Ritm si rimă în poezia românească, Editura Cartea Românească, 1986, 378 pag.;

2. Personalitatea limbii române - fizionomia vocabularului, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1996, 367 pag.;

3. Introducere în teoria comunicării, Editura Universităţii Bucureşti, 1993, 244 pag.;

4. Comunicarea - repere fundamentale, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1997, 362 pag.

5. Comunicarea (ediţia a doua, revizuită, a lucrării precedente), Editura ALGOS, 2000, 363 pag.

 

B.   Volume colective:

 

1. Semiotica folclorului - abordare lingvistico-matematică (edit. coord.: prof. Solomon Marcus), Editura Academiei RSR, 1975, pag.73-90, 243-267;

2. La sémiotique formelle du folklore (edit. coord.: prof. Solomon Marcus), Éditions Klincksieck, Paris, 1978, pag. 69-86, 245-280;

3. Time, Quality of Life and Social Development (edit.: Carlos A. Mallmann şi Oscar Nudler), Fundation Bariloche, San Carlos de Bariloche, Argentina, 1882, pag.75-88;

4. Semiotics of Drama and Theatre (edit.: Herta Schmid şi Aloysius van Kesteren), John Benjamins Publishing Company, Amsterdam/Philadelphia, 1984, pag. 67-92;

5. Matematica în lumea de azi şi de mâine (edit. coord.: acad. Caius Iacob), Editura Academiei RSR, Bucureşti, 1985, pag.95-101;

6. Mathematical Linguistics and Related Topics (edit.: Gheorghe Păun), Editura Academiei Române, 1995, pag.95-104;

7. Evocări Al.Rosetti (edit.: Andriana Fianu), Editura Minerva, Bucureşti, 1995, pag.97-103;

8. Métriques du Moyen Age et de la Renaissance (edit.: Dominique Billy), L’Harmattan, Paris, Montréal, 1999, pag. 85-98.

 

C. Studii şi articole:

 

1. Structures linguistiques probabiliss issues de l’étude du théâtre, Cahiers de linguistique théorique et appliquée, tome 5, 1968, p.29-46;

2. Probleme hidraulice ale evacuatorilor barajelor înalte cu aplicaţii la unele lucrări din ţara noastră, “IPACH- 15 ani de activitate”, 1968, p.3-14;

3. Contributions à l’étude mathématique du théâtre, Revue roumaine de mathématiques pures et appliquées, tome 15, 4, 1970,  p.521-543;

4. Elemente pentru optimizarea dimensionării hidraulice a evacuatorilor cu trambulină, Hidrotehnica, vol.16, nr.8, 1971, p.411-416;

5.    L’interdépendance syntagmatique des scènes dans une pièce de théâtre, Cahiers de linguistique théorique et appliquée, tome 9, fasc.1, 1972, p.55-69;

6.    Contributions à l’étude de certaines interactions informationnelles dans le roumain écrit: l’influence à distance des lettres, Cahiers de linguistique théorique et appliquée, tome 9, fasc.2, 1972, p.211-240;

7. Comportarea hidraulică a construcţiilor de retenţie şi de captare, Cauze si efecte ale apelor mari, 1972, p.179-196;

8. La stratégie  des personnages dramatiques à la lumière du calcul propositionnel bivalent, Poetics, 10, Mouton, Hague/Paris, 1973, p.147-159;

9. Un modèle markovien de l’influence à distance dans les langues naturelles, Recueil linguistique de Bratislava, tome 4, 1973, p.149-162;

10. Continuité et changement dans la stratégie des personnages dramatiques, Cahiers de linguistique théorique et appliquée, tome 10, fasc.1, 1973, p.5-26;

11. Modèle ensembliste de la synonymie lexicale, Revue roumaine de linguistique, tome 19, no.3, 1974, p.219-229;

12. Lingvistica matematică şi problemele rimei, Studii si cercetări lingvistice, 25, nr.1, 1974, p.13-23;

13. Individualité et mobilité des personnages dramatiques, Cahiers de linguistique théorique et appliquée, tome 11, fasc.1, 1974, p.45-57;

14. Eléments pour une écologie mathématique, Informatică si modele matematice in ştiinţele sociale, vol.3, nr.1-2, 1974, p.43-54;

15. Formalizarea lingvistico-matematică in studiul rimei româneşti, Semiotica folclorului, Editura Academiei, 1975, p.197-207;

16. Genealogia eroilor mitologici in lumina teoriei grafurilor, Semiotica Folclorului, Editura Academiei, 1975, p.243-267;

17. Approche linguistique-mathématique de l’histoire de l’opéra, Cahiers de linguistique théorique et appliquée, tome 13, fasc.1, 1976, p.283-292;

18. How to Estimate the Weight of Stage Relations ?, Poetics 6, North-Holland Publishing Company, 1977, p.209-227;

19. Formalisation linguistico-mathématique dans l’étude de la rime (populaire et savante), Sémiotique formelle du folklore, Editions Klincksieck, Paris, 1978, p.69-86;

20. Méthodes et modèles de calcul pour les processus de dispersion, IV-ièmes Journées de la CIESM, Antalya, Turquie, 1978, p.655-661;

21. À propos d’un état limite du cosmos dans les “Métamorphoses”  d’Ovide, Sémiotique formelle du folklore, Editions Klincksieck, Paris, 1978, p.258-279;

22. Modelarea matematică a proceselor de amestec, Studii si cercetări de protecţia calităţii apelor,   vol.XIX, 1978;

23. La généalogie des héros mythologiques à la lumière de la théorie des graphes, Sémiotique formelle du folklore, Editions Klincksieck, Paris, 1978, p.258-279;

24. Invariances rythmiques du roumain littéraire, Cahiers de linguistique théorique et appliquée, tome 16, fasc.1, 1979, p.57-72;

25. Aspects sémiotiques de la stratégie des personnages dans le théâtre, A Semiotic Landscape, Mouton Publishers, The Hague, Paris, New York, 1980, p.862-866;

26. Configuraţii ritmice în “Luceafărul”, Studii de Stilistică, Poetică, Semiotică, Cluj-Napoca, 1980, p.260-270;

27. Rythme et sélection lexicale dans la versification roumaine classique, Cahiers de linguistique théorique et appliquée, tome 17, fasc.1, 1980, p.9-26;

28. Le vers roumain en tant que code détecteur et correcteur de licences rythmiques, Cahiers de linguistique théorique et appliquée, tome 17, fasc.2, 1980, p.137-148;

29. Sistemul rimei la Mitropolitul Dosoftei: o fonologie sui-generis, Studii si cercetări lingvistice, anul 24, nr.2, 1978, p.197-207;

30. Pour une perspective dualiste dans l’approche du rythme poétique roumain, Cahiers de linguistique théorique et appliquée, tome 18, fasc.2, 1981, p.129-140;

31. Ambivalenţa accentuală a cuvintelor monosilabice - sursă de ambiguitate ritmică în versul clasic românesc, Studii şi cercetări lingvistice, anul XXXII, nr. 4, 1981, p.345-358;

32. Alternances rythmiques dans le vers roumain classique, Revue roumaine de linguistique théorique et appliquée, tome XVIII, n° 1, 1981, p. 21-38;

33. Moule et schémas rythmiques dans le vers roumain classique, Cahiers de linguistique théorique et appliquée, tome 19, fasc.2, 1982, p.51-61;

34. Rythme et”macrorythme” dans la versification roumaine, Revue roumaine de linguistique, tome 28, no.3, 1982, p.255-263;

35. Poétique matématique et interprétation, Cahiers roumains d’études littéraires, no.3, 1982, p.91-95;

36. A Mathematical Approach to the Psychological Time, Time, Quality of Life and Social Development, Fundation Bariloche, San Carlos de Bariloche, Rio Negro, Argentina, 1982, p.75-88;

37. Ştafeta personajelor - o problemă de tehnică dramaturgică si soluţiile ei, Caietele critice ale “Vieţii Româneşti”, vol.10, 1982, p.56-65;

38. Pour une nouvelle définition du concept de série synonymique, Revue roumaine de linguistique, tome 28, no.6, 1983, 479-485;

39. Une variété graduelle de neutralisation sémantique: la synonymie médiate des antonymes, Revue roumaine de linguistique, tome 29, 1984, no.6, p.485-491;

40. The Algebra of Scenic Situations, Semiotics of  Drama and Theatre, John Benjamins Company, Amsterdam-Philadelphia, 1984, p.67-92;

41. Entropy and Prediction in the Study of Theatre, Poetics, 13, North-Holland Elsevier Science Publishers, Amsterdam, 1984, p.57-70;

42. Teatrologia matematică - realizări si promisiuni, Matematica in lumea de azi si de mâine, Editura Academiei, 1985, p.95-101;

43. Autoportret cu carte sau despre narcisismul criticii literare, Viaţa Româneasca, anul 80, nr.1, 1985;

44. Latinité du roumain, “roumanité” du latin - éléments pour une statistique lexicale comparative, Revue roumaine de linguistique, tome 30, no5, 1985, p.417-420;

45. The Informational Machinery of Metrical Diagnosis in Poetry, Proceedings of the Seventh International Congress of Cybernetics  and Systems, Thales Publications, St.Annes, England, 1987, p.7-11;

46. Structures accentuelles de l’alexandrin chez Racine, Langue Française, année 99, no3, septembre 1993, p.63-74;

47. Psychological Time. A Discrete Approach, în volumul Mathematical Linguistics and Related Topics (editor Gh.Pãun), Editura Academiei Române, Bucureşti, 1995, p.95-104

48. Călătorul, în volumul “Evocări A.Rosetti” (editor Adriana Fianu), Editura Minerva, Bucureşti, 1995, p.97-103;

49. Considérations sur le poids du substratum dans l’ensemble du lexique roumain, Revue Roumaine de Linguistique, tome XL, no1-3, 1995, p.29-36;

50. Tranzitivitate şi glisaj semantic în traducerea poeziei, Analele ştiinţifice ale Universităţii “Ovidius”, Secţiunea Filologie, tom VIII, “Studia in honorem Teodora Cristea”, Constanţa, 1997, p.160-179;

51. Despre vânzare şi cumpărare de politicieni, De-a puterea-fi, nr.1, 1998, p.21;

52. Tinereţe şi lectură, Informaţie şi formaţie (breviar metodologic), Editura BCU, 1998, p.7-8;

53. Les formes métriques les plus anciennes de la poésie roumaine, în volumul. "Métriques du Moyen Age et de la Renaissance”, (edit.: Dominique Billy), L’Harmattan, Paris, Montréal, 1999, pag. 85-98;

54. Continuitate şi ruptură în strategiile scenice ale teatrului clasic, UltimaT, 1, 1999, p.75-81;

55. Haos, ordine, timp, Secolul 20, 1-2-3, 1999, p. 274-288;

56. Paradigma teatrală a comunicării sociale: de la metaforă la model, Revista română de comunicare şi relaţii publice, 1, 1999, p. 48-56;

57. În toată puterea cuvântului, Secolul 20-21, 4-9, 2000, p.

58. Studiu introductiv la volumul Mass-media şi democraţia de John Keane, Editura „Institutul European”, Iaşi, 2000

59. Homo comunicans, DeCeRP, revista Departamentului de Comunicare şi Relaţii  Publice, Universitatea din Bucureşti, nr.2, ian. 2001, p.4-6

60. John Keane: „Mass-media şi democraţia”, recenzie în revista Departamentului de Comunicare şi Relaţii  Publice, Universitatea din Bucureşti, nr.2, ian. 2001

61. Idiomatic şi universal în cultură, Studii culturale, revistă editată de Fundaţia Culturală Română, nr.1, 2000, p.18-26

62. Comunicarea – repere fundamentale, ediţia a doua revăzută, Editura Algos, 2000, 263 p .

 

respiro©2000 All rights reserved.
••• design: SGFXstudio •••