Timpul și muzica

                                                    (I)

                                                                               de Mihai Dinu

 

                          „Reușesc s㠄prind” sensul devenirii atunci

                          când îmi sincronizez propria-mi devenire cu cea a muzicii”

                          Adrian Iorgulescu[1]            

 

 

Dintre toate artele zise „succesive” (Lessing), muzica reprezintă, probabil, domeniul privilegiat de manifestare a virtuților comunicative ale timpului: „[...] pe de o parte timpul muzical participă la transmiterea mesajului, îi facilitează difuzarea, iar pe de altă parte este termen constitutiv al sensului”[2].

Faptul că timpul însuși poate funcționa ca mesaj a fost pus în evidență de cercetările întreprinse deopotrivă de etologi și de sociologi. Cei dintâi au demonstrat experimental că masculii din anumite specii de animale își recunosc partenerele pe baza unui cod temporal. Astfel, așa cum a arătat F.Buck[3], la apelurile luminoase ale scarabeului lucitor Photinus pyralis femela răspunde după un răstimp de exact 2,1 secunde, orice abatere de la acest interval standard lăsându-l indiferent pe emițător. În schimb, atunci când răspunsul vine la vreme, masculul se angajează fără ezitări în relația astfel stabilită.

Exemplul evocat ne duce cu gândul la situații întâlnite curent în viața cotidiană. Nu puține fete au refuzat să se mai vadă cu un băiat care a întârziat la prima întâlnire, deoarece considerau punctualitatea drept o expresie a seriozității sentimentelor partenerului.  Știm cu toții că o întârziere spune multe, dar ea nu este elocventă în sine, ci numai privită în contextul revelator al unui anumit cod cultural. Într-o lucrare astăzi clasică[4], renumitul antropolog Edward T.Hall a pus în evidență deosebirile considerabile ce subzistă între concepția occidentală actuală asupra semnificației și valorii de întrebuințare a timpului și mentalitatea dominantă încă într-o serie de culturi tradiționale din spațiul geografic extraeuropean.

 O adevărată prăpastie desparte ideea americană potrivit căreia lipsa punctualității constituie fie o jignire la adresa semenilor, fie o dovadă peremptorie a iresponsabilității sociale[5] de indiferența față de timp a reprezentanților unor populații care, precum, bunăoară, indienii sioux, nici măcar nu dispun în limba lor de termeni ca „târziu” sau „a aștepta”. Respectarea orelor stabilite pentru întâlnirile de afaceri este privită într-un mod cu totul diferit în Occident sau în Orient, în Nord sau în Sud (după ce a convenit asupra momentului revederii, latino-americanul îl roagă pe nord-american să precizeze: „Hora americana, hora mexicana?”). Comentatorii politici atribuie semnificații majore prelungirii cu numai câteva minute peste programul dinainte convenit a întrevederii dintre doi șefi de stat; în schimb, cu greu s-ar putea da o interpretare politică consistentă prelungirii convorbirii dintre doi șeici arabi, cunoscut fiind dezinteresul specific oriental față de respectarea agendelor și propensiunea levantină pentru taclale.

Aprofundând această temă de cercetare socio-culturală, Hall constată că în afara dihotomiei occidental versus oriental, pot fi depistate chiar în sânul lumii apusene și diferențe mai fine în atitudinea față de timp. Europenii sunt mai puțin scrupuloși în respectarea orelor de întâlnire decât americanii, iar dintre aceștia din urmă mormonii excelează prin punctualitate, ceea ce le-a creat un renume de seriozitate pe care un amerindian nici nu l-ar putea înțelege. De asemenea, locuitorii de pe Coasta de Vest pun mai puțin preț pe exactitate decât cei de pe litoralul Atlanticului, după cum „nordiștii” îi acordă mai multă atenție decât „sudiștii”.

În mare, două par să fie modelele uzuale de comportament temporal al locuitorilor din Statele Unite: primul, denumit de Hall „displaced point pattern” presupune sosirea la întâlnire în cuprinsul unui interval ce precede ora stabilită, pe când  cel de al doilea, intitulat „diffused point pattern”, implică deplasarea centrului de greutate al acestui interval până în dreptul orei cu pricina și chiar puțin după ea. Astfel, invitat undeva pentru ora 20, cel ce se conformează primului model se va prezenta la fața locului între orele 7,30 și 7,55, în vreme ce partizanul modelului secund va sosi între 7,55 și 8,15, așadar în limitele cunoscutului și la noi „sfert academic”. Hall remarcă faptul interesant că cele două intervale sunt practic neinteferente, cel de al doilea începând exact în clipa când se sfârșește cel dintâi. Analiza sa evidențiază trei factori de care depinde comportamentul temporal al omului occidental invitat să se prezinte undeva la o oră strict precizată:

v                   tipul de manifestare socială la care urmează să participe (la un cocktail anunțat pentru intervalul 5-8 p.m. se poate veni chiar și la ora 7,30, pe când ora unei invitații la masă nu poate fi transgresată cu mai mult de 10 minute)

v                   statutul social al gazdelor (cu cât acesta este mai înalt, cu atât se impune un plus de punctualitate)

v                   modul personal de a privi și gestiona timpul al individului în cauză

Ultimul punct ne atrage atenția asupra existenței unor „stiluri temporale” individuale. Nicăieri aceste nu sunt valorizate în mai  mare măsură decât în comunicarea muzicală, unde atât compozitorul cât și interpretul[6] se servesc de timp ca de un mijloc privilegiat de generare și transmitere a emoției artistice.

În muzică timpul intervine în definirea duratei sunetelor ca atare, dar și în constituirea conceptelor mai complexe de ritm, tempo (=viteză de execuție) și agogică (=accelerare sau încetinire a mișcării, altfel spus, viteză de schimbare a tempoului). Primul aspect privește doar notele individuale, celelalte – secvențele de sunete, adică frazele muzicale. Duratele se alătură înălțimilor, intensităților și timbrelor în conturarea personalității sunetelor folosite de compozitor.

Pentru a înțelege mai bine ce loc ocupă aspectele temporale în transmiterea mesajului muzical, fie-ne îngăduită o scurtă incursiune în domeniul fundamentelor comunicării interumane. Cercetătorii renumitei Școli de la Palo Alto au adus argumente convingătoare[7] în favoarea ideii că există două tipuri principial diferite de comunicare, numite de ei digitală și analogică, prima operând cu un număr discret, iar cea de a doua cu o infinitate continuă de semnale și înțelesuri transmise.

Limba scrisă constituie o formă de comunicare digitală, întrucât recurge la o mulțime finită și discretă de semne lingvistice, adică de imagini grafice asociate unor semnificații socialmente acceptate: cuvintele. În opoziție cu aceasta, comunicarea mimico-gestuală este una analogică, deoarece ea se realizează cu ajutorul unei infinități gradual variate de mijloace: mulțimea zâmbetelor, cea a privirilor sau cea a mișcărilor mâinii sunt nu doar infinite, ci și nenumărabile (matematicienii caracterizează asemenea mulțimi ca fiind „de puterea continuumului”), la fel ca mulțimile punctelor de pe un segment de dreaptă, de pe o suprafață sau din întreg spațiul. Tot nenumărabile sunt, evident, și semnificațiile transmise de aceste semnale mimico-gestuale, receptorii umani fiind capabili să le sesizeze și înțeleagă fără a le putea însă explicita, având în vedere faptul că ele sunt și rămân literalmente inefabile, o dată ce nu pot și nu vor putea fi niciodată traduse complet în codul discret, digital al limbii.   

Vorbirea ocupă, sub acest raport, o poziție intermediară. Ea operează digital, cu cuvinte, dar, o dată cu rostirea acestora, le îmbogățește cu anumite trăsături ce țin de realizarea sonoră, precum intensitatea, înălțimea, tempoul, parametri susceptibili de o variație continuă și care adaugă, așadar, comunicării orale o importantă componentă analogică, inexistentă în scris.

O observație palo-altistă de mare importanță pentru discuția noastră este aceea că prin intermediul mijloacelor de tip digital se transmit cu precădere conținuturi informaționale, în timp ce sistemele analogice comunică mai ales date privind relația dintre emițător și receptor. O aceeași informație poate fi acceptată sau respinsă de interlocutorul nostru în funcție de atitudinea pe care acesta constată că o avem față de el urmărindu-ne comportamentul non-verbal: gesturi, mimică, privire, ton al vocii (nu degeaba se spune c㠄tonul face muzica”). Ironia sau agresivitatea, plictiseala sau nerăbdarea de a încheia o convorbire sunt rareori verbalizate de locutorul cât de cât educat, dar indiciile non-verbale îl trădează, dezvăluindu-i partenerului de dialog felul în care acela percepe interacțiunea cu el.

Deosebit de elocvenți se dovedesc, din acest punct de vedere, acei „parametri muzicali” ai vorbirii la care ne-am referit ceva mai sus. Conturul intonațional al frazelor (întrebător, exclamativ, dubitativ, mirat etc), accentele suprasegmentale, ezitările, ritmul, tempoul, intensitatea rostirii, înălțimea glasului („ridici vocea/tonul la mine?”), încetinirea sau accelerarea fluxului verbal, pauzele și câte alte elemente paralingvistice, improprii exprimării de valori logice și practic lipsite de valențe descriptive sau narative, constituie în schimb modalități extrem de eficiente de împărtășire a sentimentelor. Cum gama emoțiilor umane este una recunoscut infinită, acestea reclamă cu necesitate recurgerea la o modalitate analogică de comunicare, vehiculul verbal neînsoțit de vocalizare fiind incapabil, din pricina naturii sale digitale, să facă față unei atari misiuni. „Nu am cuvinte să-ți spun cât sunt de necăjit” ne mărturisește un prieten și, neîndoielnic, are dreptate, fiindcă în momente deosebite din viață cuvintele sunt de prea puțin folos, dar tonul descurajat al glasului său, ca și privirea stinsă, umerii căzuți și paloarea nesănătoasă a chipului vorbesc despre starea sa sufletească într-un mod mult mai exact decât ar putea-o face cel mai elaborat discurs verbal.

Într-un mod similar, o piesă muzicală ne induce sentimente indicibile în cel mai propriu înțeles al cuvântului tocmai „fiindcă profilurile melodice schițează, până la un anumit punct, desigur, o vorbire dispensată de cuvinte, sublimată prin această abandonare; [...] discernem în discursul sonor o comunicare extraverbală, mai puțin explicită decât cea comună, dar nu mai puțin riguroasă, mai indistinctă în aria concretului, dar mai esențializată, mai puțin elocventă, dar mai evocatoare și prin aceasta mai implicativă pentru subiectivitatea receptorului”[8]. Ducând analogia mai departe, putem adăuga că, în ciuda pretențiilor muzicii programatice, câmpul capacităților descriptiv-narative ale artei sunetelor este pe atât de îngust pe cât e de vast potențialul ei de comunicare în plan afectiv.

În mod, poate, neașteptat, o observație cu tentă paradoxală formulată de cercetătorii de la Institutul de Psihiatrie (Institute for Mental Research) din Palo Alto, și anume aceea c㠄atenția acordată comunicării distruge comunicarea” spune multe despre criza prelungită prin care trece, de câteva bune decenii, relația dintre compozitor și publicul său. Situațiile la care se refereau palo-altiștii vizau comunicarea interpersonală în familie și, cu precădere, în cadrul cuplurilor. Ei constataseră că, într-o legătură de durată, atâta vreme cât lucrurile merg încă bine, partenerii nu acordă o prea mare importanță indiciilor non-verbale referitoare la relația dintre ei, dar că de îndată ce apar primele motive de suspiciune, interesul se deplasează treptat de la conținutul comunicărilor la modul în care se face comunicarea. Direcția privirii, inflexiunile vocii, schimbările infinitezimale ale expresiei faciale sunt urmărite și interpretate, cu fiecare nouă observație adăugându-se alte și alte motive de neîncredere în sinceritatea interlocutorului. Dusă destul de departe, această tendință de concentrare obsesivă pe simptomele relației intrate în criză antrenează aproape inevitabil destrămarea cuplului. Preocuparea insistentă pentru salvgardarea legăturii amenințate (de pericole reale sau imaginare, după gradul de gelozie al participanților la acest joc perdant) apare astfel drept una dintre cauzele majore ale distrugerii relației.

De o bună bucată de vreme istoria muzicii cunoaște un fenomen asemănător. „[...] veacuri întregi de inocență artistică (inocență ce nu exclude nici substanțialitatea și nici grandoarea operelor, ba mai degrabă le presupune) au creat necunoscând alt scop imediat decât acela de a produce obiecte de consum artistic. Nimeni nu-și bătea capul cu problema comunicării pentru că aceasta era de la sine înțeleasă în muzică, tot așa cum în pictură figurativul nu se discuta”[9] (subl. noastră). Astăzi, tocmai dimpotrivă, compozitorul nu pare să aibă o grijă mai mare decât aceea de a realiza o cât mai bună comunicare cu publicul tot mai rarefiat al concertelor de muzică contemporană. Sartre vorbea undeva de elevul model care, pentru a-i fi pe plac profesorului, se epuizează până într-atât în sforțarea de a părea atent la spusele acestuia încât nu mai înțelege nimic din ele. Aidoma lui, mulți compozitori din zilele noastre își dedică întreaga energie căutării unor noi modalități de comunicare muzicală, ajungând, în cele din urmă, să uite cu totul dacă au ceva de comunicat și ce anume.

Închizând paranteza, să mai notăm faptul că o tendință constantă în evoluția istorică a limbajului muzical european a fost aceea de digitalizare progresivă a elementelor constitutive ale discursului. Dintre parametrii definitorii ai sunetului, muzical e probabil că frecvența (înălțimea) a fost, cronologic vorbind, prima supusă acestui tratament. Din infinitatea continuă a frecvențelor sonore perceptibile pentru urechea umană, cântărețul primitiv a ales un număr limitat de valori discrete, instituind o primă distincție între mulțimea restrânsă a sunetelor muzicale și domeniul indefinit al celorlalte. Procesul pare să fi durat zeci de mii de ani, căci diferențierea sunetelor după înălțime presupunea mecanisme corticale complexe și ea nu era inițial la îndemâna oricui, la fel cum nu este nici astăzi pentru majoritatea copiilor mici (domeniul auzului muzical ilustrează și el teza potrivit căreia ontogenia repetă filogenia). Studierea manifestărilor muzicale ale unor populații aflate într-un stadiu de dezvoltare apropiat de cel al omului paleolitic (cazul băștinașilor kubu din Sumatra[10]) a arătat în ce măsură perceperea și intonarea corectă a unor sunete de înălțime dată a constituit o piatră de încercare pentru strămoșii noștri îndepărtați.

O dată digitalizată, frecvența (respectiv înălțimea, care reprezintă ipostaza subiectivă a acesteia[11]) a devenit caracteristica de bază pe care s-au edificat structurile limbajului muzical, însăși coloana vertebrală a muzicii, melodia, fiind definită în primul rând ca succesiune de sunete de înălțimi diferite. Treptat, procesul trecerii de la analogic la digital a cuprins și alți parametri caracterizanți ai sunetelor muzicale, printre care și unul de natură temporală: durata. S-a ajuns astfel ca muzica să opereze numai cu o mulțime strict determinată de durate, în ciuda faptului că, tehnic vorbind, e posibilă producerea de sunete oricât de lungi sau de scurte. Diviziunea cu 2 constituie aici un criteriu de bază. Există note întregi, doimi, pătrimi, optimi, șaisprezecimi și așa mai departe, eventual chiar combinații ale acestora (dar tot structurate binar: punctul simplu prelungește nota cu 1/2 din valoarea ei, cel dublu cu 3/4, iar punctul triplu cu 7/8); ar fi însă de neconceput recurgerea la note de durată 0,179 sau π!

Nu trebuie trecut însă cu vederea faptul că standardizarea aceasta nu privește duratele absolute ale sunetelor, ci raporturile temporale dintre ele. Într-o lucrare muzicală sau alta, în funcție de caracterul acesteia, de tempo, dar și de tipul măsurilor din care este ea alcătuită sau de procedeul de execuție indicat (pizzicato, spiccato), aceleași valori temporale pot corespunde unor durate obiective diferite, ceea ce echivalează de fapt cu instituirea unui timp ad-hoc al operei respective, în care ascultătorul este invitat să pătrundă, evadând pentru o vreme din cronologia constrângătoare a vieții cotidiene. La întrebarea dacă muzica se înscrie în timp sau generează timpul, compozitorul și muzicologul Pascal Bentoiu răspunde c㠄orice muzică [...] propune și suscită un sentiment special al timpului”, fiindc㠄se înscrie în timpul obiectiv și generează timp subiectiv”[12].

Inventarea metronomului a creat condiții și pentru digitalizarea tempoului, fără însă ca în această direcție lucrurile să avanseze la fel de mult ca în cazul înălțimilor. Libertățile pe care interpreții și le pot lua sunt aici considerabil mai mari, nu însă comparabile cu cele din domeniul intensității sonore, parametru esențialmente analogic, susceptibil de a lua o infinitate continuă de valori, chiar dacă și aici introducerea indicațiilor de tipul piano sau forte vădește dorința compozitorilor de a promova un model cvasidiscret.

De fapt, la o privire mai atentă, ni se dezvăluie un anume conflict, adesea benefic, între tendința consecventă a creatorilor ca, din grija de a nu li se denatura intențiile artistice, să precizeze cât mai exact valorile tuturor variabilelor muzicale, forțând lucrurile în direcția digitalizării, și înclinația opusă a interpreților, care pedalează pe analogic în limitele maxime permise de partitură. Căci aproape pretutindeni cerințele expresiei impun devieri, fie și infinitezimale, de la nivelul normat al unor parametri, executantul revendicându-și astfel dreptul la ceea ce s-ar putea numi un „rubato generalizat”, adică unul care nu privește doar tempoul, ci totalitatea elementelor de limbaj prezente în operă.

Nu dorim să se înțeleagă că i-am acuza pe compozitori de rigiditate, cu atât mai mult cu cât tot ei sunt aceia care, alături de obligato, au introdus în partituri și indicații de genul ad libitum sau a piacere, venind astfel în întâmpinarea interpreților dornici să-și exprime propria viziune asupra mesajului muzical. Ce să mai vorbim despre toți acei creatori care au îngăduit sau stimulat improvizația, de la asigurarea dreptului la cadență pentru soliștii concertelor instrumentale până la scriitura programatic aproximativă a școlii aleatorice, concepută astfel încât să transforme executantul în coautor al operei! Demn de notat, în această ordine de idei, este că tocmai serialismul, poate curentul muzical cel mai determinist din întreaga istorie a muzicii, a propus, prin Sprechgesang, modificarea în sens analogic nici mai mult nici mai puțin decât a celei mai digitale dintre variabilele muzicale: înălțimea sunetelor.

(continuarea eseului în numărul 10 din Respiro)

 

Eseul reprezintă un fragment din volumul "Chronsophia", în pregătire la Editura Fundației Culturale[1] Timpul și comunicarea muzicală, Editura Muzicală, București, 1991, p.44

[2] Idem, p.26

[3] Apud Tudor Opriș, Animalele vorbesc?, Editura Albatros, 1979, p.140

[4] The Silent Language, Doubleday & Comp., Inc., 1959

[5] Hall exprimă viziunea pragmatică, tipic americană, asupra timpului atunci când observă că cel care întârzie cinci minute la o întâlnire la care este așteptat de zece persoane le face să piardă aproape o oră din timpul lor (Op. cit., p.156).

[6] Moda impusă de anumiți virtuozi poate avea aici un cuvânt greu de spus: George Enescu observa că, de-a lungul vieții sale viteza de execuție a unor lucrări muzicale cunoscuse un proces de accelerare de natură să le desfigureze, trădând intenția originară a compozitorilor.

[7] Paul Watzlawick, Janet Helmick Beavin, Don D.Jackson, Une logique de la communication (titlul original: Pragmatics of Human Communication. A Study of Interactional Patterns, Pathologies and Paradoxes, W.W. Norton & Comp., Inc., New York), Édition du Seuil, 1972, p.57-64

[8] Adrian Iorgulescu, Op. cit., p.39-40

[9] Pascal Bentoiu, Imagine și sens, Editura Muzicală, 1971, p.105

[10] R.I.Gruber, Istoria muzicii universale, Editura Muzicală, 1963, vol.I, pag15

[11] Galileo Galilei a fost cel care a susținut primul că înălțimea percepută a notelor depinde de frecvența vibrației, renumitul abate Marin Mersenne (1588-1648), prietenul fidel al lui Descartes, a  efectuat primele determinări de frecvențe absolute ale unor sunete muzicale, iar marele matematician Leonhard Euler, într-o lucrare tipărită la Sankt Petersburg în 1729 (Tentamen novae theoriae musicae) a oferit rezolvarea completă a problemei corelației înălțime-frecvență, valabilă și astăzi.

[12] Op. cit., p.18-19

 

 

respiro©2000 All rights reserved.