Big Bang și “little bang”

                                                                                                                                                                                                      de Mihai Dinu

 

                                                                                                         

                                                           „Și totuși o explozie în lanț

                                                            se termină în mine! Simt nisipul,

                                                            zburat spre ceruri, cum recade greu.

                                                           Și știu că ultimul popas mi-e chipul

                                                           acesta (care, poate, nu-i al meu)”.

Ștefan Augustin Doinaș[1]

 

În calitatea sa de coordonată temporală intrinsecă a unei lumi scufundate în eu, timpul subiectiv depinde în mod direct și hotărâtor, de toate avatarurile acestuia. Cristalizarea și evoluția identității personale pun astfel o amprentă decisivă asupra caracteristicilor timpului personal, determinându-i atât faciesul general cât și singularitățile accidentale.

Din acest punct de vedere, o însemnătate de prim ordin o are natura nestaționară a universului endopneumatic. Lumea noastră interioară nu se naște dintr-o dată, ca Pallas-Atena din capul lui Zeus, gata înarmată pentru confruntarea cu viața. Ea se construiește treptat, prin prelucrarea, asimilarea și integrarea informațiilor parvenite pe calea simțurilor, ce se adaugă în cercuri succesive, ca inelele anuale ale copacilor, unui nucleu adimensional “mult mai mic ca boaba spumii”, despre care nu știm încă mare lucru. Până acum vreo câteva decenii o asemenea lume în expansiune ar fi părut fără echivalent în realitatea “obiectivă”. Astăzi știm însă că universul material în care trăim prezintă el însuși un  caracter nestaționar asemănător.

Începând cu deceniul al doilea al secolului nostru, când astronomul Vesto Melvin Slipher de la observatorul Lowell a descoperit deplasarea sistematică spre roșu a liniilor spectrale  prezente în lumina emisă de marea majoritate a aglomerărilor stelare exterioare galaxiei noastre, s-a impus ideea, bazată pe explicația furnizată de binecunoscutul efect Doppler, potrivit căreia toate aceste formațiuni sunt animate de o mișcare generală care le îndepărtează de observatorul terestru. Firește, nimeni nu a înțeles fenomenul ca pe o dovadă a vreunei ipotetice poziții preferențiale a Pămîntului în univers, ci, în conformitate cu principiul cosmologic formulat de E. A. Milne, ca pe un indiciu al unei expansiuni generale care face ca distanța relativă dintre fiecare două galaxii tipice[2] să crească progresiv, în același fel în care, atunci când un volum de gaz este lăsat să se dilate liber, oricare două molecule alese la întâmplare se îndepărtează una de alta cu atât mai rapid cu cât distanța inițială dintre ele era mai mare. Proporționalitatea deplasărilor reciproce cu distanțele dintre galaxii, determinată prin măsurători de către Hubble în 1929, a confirmat ipoteza expansiunii, pe care un mare număr de observații ulterioare aveau să o consolideze. Inițial supraestimată, din pricina impreciziei măsurătorilor, rata acestei expansiuni, exprimată de așa-numita constantă a lui Hubble, este evaluată actualmente la cca.15 km/secundă pentru fiecare milion de ani-lumină. Pornind de la această valoare și presupunând că, de-a lungul timpului, constanta lui Hubble nu a suferit modificări esențiale, se poate calcula ușor[3] că în urmă cu cca. 20 de miliarde de ani întreaga materie ce alcătuiește universul actual trebuie să fi fost concentrată într-un volum infinitezimal. Prin explozia acestui “punct” material de densitate practic infinită, fenomen popularizat sub numele sugestiv de Big Bang, s-a declanșat procesul expansiunii universale, care, în  virtutea inerției, continuă și în zilele noastre. Acțiunea de frânare exercitată de forțele gravitaționale a contribuit la decelerarea în timp a mișcării imprimate de violentul impuls inițial, astfel încât constanta lui Hubble a înregistrat o diminuare treptată, de unde concluzia că vârsta totală a universului este, în mod necesar, inferioară valorii calculate anterior.

Precum lesne se observă, cel puțin două elemente esențiale vin în sprijinul existenței unei similitudini între geneza lumii privite din perspectiva pe care am numit-o exopneumatică și nașterea universului interior, personal, subiectiv, corespunzător viziunii zise endopneumatice. Ambele apar într-un moment determinat, înaintea căruia noțiunea de timp (fizic într-un caz, psihic în celălalt) își pierde înțelesul. La fel cum timpul, în accepțiunea sa astronomică curentă, nu exista înaintea Big Bangului, ori îmbrăca o formă pe care nu ne-o putem nicicum imagina, nici timpul conștiinței proprii nu rezistă, cel puțin în varianta pe care i-o cunoaștem, saltului dincolo de origine, adică înaintea nașterii noastre. Totodată, trebuie remarcat faptul că dimensiunile inițiale ale ambelor tipuri de lumi, “obiectiv㔠și subiectivă, sunt practic nule și că procesul expansiunii lor cunoaște la început un ritm extrem de rapid, pentru ca apoi să se încetinească progresiv, sub acțiunea unor forțe îndreptate în sens contrar mișcării imprimate de acel primum movens care l-a declanșat.

Într-adevăr, nu sunt necesare cine știe ce incursiuni savante în psihologia stadială a dezvoltării personalității umane pentru a recunoaște în fazele timpurii ale vieții perioada cea mai activă de edificare a universului nostru interior, perioadă în care evenimentele decisive pentru întreaga evoluție ulterioară a eului (începând cu luarea în posesie a propriului trup, mai întâi prin constatarea experimentală a limitelor sale spațiale, apoi printr-un lung șir de acte senzorio-motorii cărora li se datoreaz㠓construirea unei serii de scheme perceptive, a căror importanță în structurarea ulterioară a gândirii nu poate fi negată fără o simplificare exagerată”[4]) se succed cu o viteză incomparabil mai mare decât la maturitate. Ritmul extrem de viu al achizițiilor de ordin cognitiv din prima fază a copilăriei are drept urmare o dinamică impresionantă a procesului de construire a “realului”, proces ce se încetinește treptat, pe măsura înaintării în vârstă. Pentru fiecare dintre noi, lumea își are obârșia în adimensionalitatea ignoranței noastre inițiale și crește spectaculos prin expansiunea explozivă a cunoașterii infantile, într-un little bang analog Big Bang-ului care s-a aflat la originea formării universului material.

Rolul de decelerare a mișcării de expansiune, jucat în modelele cosmogonice nestaționare de interacțiunea gravitațională dintre particule, revine aici unui întreg complex de forțe de frânare, de natură deopotrivă fiziologică, psihologică și socială, care ar merita o analiză separată. Să notăm numai, pentru moment, că pentru adultul “fixat” din punct de vedere familial și profesional, și deci intrat pe palierul unui “regim de funcționare” relativ uniform, viteza de expansiune a universului propriu este fără îndoială, cu mult mai scăzută decât cea corespunzătoare propriei copilării sau adolescențe.

Succesiunea mult mai rapidă a primelor faze ale vieții, precum și a diferitelor lor subetape, prezintă, de altfel, o similitudine frapantă cu defilarea progresiv încetinită a erelor din stadiile incipiente ale existenței universului fizic. Potrivit datelor provizorii furnizate de cercetarea cosmologică[5], “era” apariției particulelor elementare (care debutează la “timpul Planck” situat la circa 10-44 secunde de momentul Marii Explozii) durează cam o milionime de secundă, “era hadronic㔠- aproximativ o secundă, “era leptonic㔠- circa un minut, “era radiațiilor” (de-a lungul căreia substanța era încă minoritară în raport cu formele radiante ale materiei) - vreo 10.000 de ani, în timp ce “era substanței”, în care ne aflăm încă, are deja o vârstă de mai multe miliarde de ani. Într-o lume mică și foarte dinamică, evenimentele decisive se succed la intervale scurte, afirmație valabilă deopotrivă pentru protoistoria macrocosmosului și pentru etapele de început ale formării universului conștiinței individuale.

Analogia de mai sus ne va servi într-unul dintre capitolele următoare la explicarea, prin intermediul modelului “evenimentelor memorabile”, a impresiei cvasi-generale de precipitare a timpului o dată cu înaintarea în vârstă. Anticipând puțin, dacă tic-tac-ul ce însoțește și măsoară scurgerea timpului psihic este dat de ocurența trăirilor inedite, rărirea progresivă a acestora va da naștere senzației  că intervale cronologice identice sunt parcurse tot mai rapid. La bătrânețe anii par să treacă mult mai iute decât în copilărie, deoarece reperele temporale reprezentate de experiențele noi și-au încetinit apreciabil ritmul de apariție. Înțelegerea acestui fenomen nu este posibilă în afara acceptării ideii că, în timp, evoluția cognitivă și afectivă a omului cunoaște o decelerare similară cu frânarea gravitațională a expansiunii universului material, adică a concepției potrivit căreia lumea noastră interioară constituie produsul unui little bang, ale cărui efecte se atenuează treptat, pe măsura epuizării energiei impulsului inițial și a creșterii ponderii relative a forțelor ce acționează în sensul stopării expansiunii.

Ar fi, desigur, o exagerare să atribuim cosmogoniilor bazate pe ipoteza Big Bang-ului calitatea de modele (în sens riguros științific) ale procesului genezei universului interior uman. Asemănarea a ceea ce am numit little bang cu Marea Explozie nu este, la urma urmei, decât o simplă metaforă. Aceasta nu înseamnă însă că aprofundarea acestei analogii nu ne poate oferi câteva sugestii utile.

Astfel, bunăoară, se cunoaște faptul că perspectivele universului în expansiune depind în mod esențial de densitatea medie a materiei din care este alcătuit acesta. Dacă valoarea densității este situată sub un anumit prag critic, dilatarea cosmosului va continua indefinit, pe când în caz contrar e de așteptat venirea unui moment când ea va înceta, fiind urmată de o mișcare de sens opus, adică de o contracție, încheiată cu un colaps general (Big Crush), revers simetric al exploziei primordiale. Or, nu e nevoie de multă imaginație pentru a identifica în istoria universurilor interioare individuale desfășurări asemănătoare cu cele două variante posibile de evoluție preconizate de cosmologia contemporană. Impermeabilitatea la nou, refuzul îmbogățirii sufletești și intelectuale ce survin la un moment dat în biografia multora dintre noi produc un efect similar cu decelerarrea gravitațională a expansiunii universului fizic, iar dacă fenomenul continuă, se poate ajunge ca, o dată cu slăbirea, naturală sau potențată de procese de scleroză, a memoriei, dimensiunea microcosmosului personal să înceapă să scadă.

Date fiind diversitatea structurilor psiho-somatice și varietatea împrejurărilor biografice care le modelează, e de așteptat să ne întâlnim cu o gamă foarte largă de situații diferite, de la extrema reprezentată de firile extravertite și foarte receptive, dominate de curiozitate și de o permanentă dorință de cunoaștere, a căror lume lăuntrică nu încetează să se dilate până în ultima clipă a vieții, până la cea corespunzătoare indivizilor atinși de grave fenomene de degenerescență senilă, pentru care “realitatea” își restrânge treptat granițele, sfârșind prin a se resorbi într-un punct ce marchează dispariția practică a oricărui construct conștient al lumii.

Să mai amintim că little bang-ul psihologic se asociază unui little bang biologic, ce îl premerge cu câteva bune luni calendaristice pe cel dintâi. Dezvoltarea intrauterină explozivă a fătului în fazele timpurii ale sarcinii nu își va mai afla echivalentul de-a lungul întregii vieți ulterioare a individului, iar fenomenul binecunoscut al repetării, în mare, a principalelor etape ale filogenezei pare înadins programat pentru a ne atrage atenția că ne aflăm în fața unui concentrat de timp sui generis, cu ere ce se succed vertiginos, exact ca în atât de densele prime minute de după Big Bang, despre care s-au putut scrie tomuri întregi. În toate cele trei cazuri menționate, cel al nașterii universului fizic, cel al formării organismului animal sau uman și cel al edificării lumii interioare a omului, ritmul evenimentelor majore, extrem de rapid în prima fază, se încetinește treptat, fenomen cu urmări însemnate asupra percepției temporale, pe care le vom detalia ceva mai departe.

Merită remarcat, în acest context, faptul că acest model, atât de simplu și aparent general, al exploziei urmate de decelerare nu se aplică și evoluției speciilor, care prezintă, dimpotrivă, un debut lent și penibil, cu acumulări neînsemnate pe parcursul unor lungi perioade, după care progresele devin din ce în ce mai rapide. Durata pronunțat descrescătoare a celor patru ere delimitate de paleontologi pe criteriul transformărilor macrobiologice semnificative spune deja destul de multe despre accelerarea proceselor evolutive: precambrianul acoperă circa 4,1 miliarde de ani, paleozoicul - 345 de milioane, mezozoicul - 160 de milioane, iar neozoicul - numai 65 de milioane. La rândul ei, această ultimă eră cuprinde trei perioade, progresiv tot mai scurte: paleogenul durează 39 de milioane de ani, neogenul - 24 de milioane, în timp ce cuaternarul “de-abia” a început de vreo 2 milioane de ani. Considerând drept etape cruciale în evoluția regnului animal apariția microorganismelor procariote (1), a celor eucariote (2), a metazoarelor (3), a primelor vertebrate (4), a primelor tetrapode (5), a reptilelor (6), a mamiferelor (7) și, în fine, a omului, se observă lesne caracterul exponențial al perindării acestor momente cheie. Prin reducerea simbolică a vârstei Pământului la un singur an, accelerarea istoriei naturale a biosferei devine susceptibilă de o prezentare deosebit de sugestivă.

În panorama condensată astfel obținută, procariotele apar în jurul datei de 1 mai, eucariotele - pe la începutul lui august, primele animale multicelulare - la finele lui octombrie, cei dintâi pești - la 29 noiembrie, urmați de reptile (8 decembrie), mamifere (12 decembrie), păsări (19 decembrie) și, în sfârșit, de primul hominid (Ramapithecus) în seara zilei de 30 decembrie. La această scară a timpului, specia noastră, Homo sapiens, își face apariția în noaptea de 31 decembrie, cu numai 5 minute înaintea Anului Nou.

Evident, precipitarea evenimentelor menționate către finele acelui convențional an terestru își are explicațiile ei, pe care biologia le-a descoperit în bună măsură. Nu acestea ne interesează însă aici, ci rezultatul global, constând în îndesirea progresivă a momentelor hotărâtoare, de cotitură, care marchează tot atâtea repere semnificative pe axa unui timp aparte, cu trăsături inconfundabile, care este cel al istoriei biosferei. Modelul dinamic accelerat căruia i se supune aceasta prezintă o schemă diametral opusă variației încetinite a parametrilor caracteristici pe care ne-o relevă atât cercetarea cosmogonică cât și cea a formării conceptului uman de “lume reală”.

Un scenariu asemănător, debut lent urmat de o evoluție progresiv tot mai rapidă, cunoaște și dezvoltarea tehnologică a omenirii. Inutil să mai reamintim cititorului instruit că epoca paleolitică a durat de câteva sute de ori mai mult decât cea neolitică, că epocile bronzului și fierului au fost din ce în ce mai scurte, și că în continuare progresele materiale s-au accelerat în asemenea măsură încât periodizarea istoriei în funcție de acestea a devenit inoperantă. Generațiile de calculatoare electronice se succed astăzi cu mai mare repeziciune decât generațiile umane, ceea ce le face, evident, inapte de a servi ca repere ale unei cronologii istorice propriu-zise.

De fapt, această accelerare a evoluțiilor din domeniul tehnologic, ajunsă chiar sursă de îngrijorare pentru unii, care se întrebă cât va mai rezista psihicul uman ritmului drăcesc al schimbărilor, nu ar trebui să ne mire. Știut fiind faptul că progresul generează progres, că orice descoperire creează condiții pentru noi descoperiri, e ușor să ne dăm seama că ne confruntăm cu un proces ce se desfășoară după un algoritm similar cu cel al dobânzii compuse, care, precum se cunoaște, conduce la creșteri exponențiale. Or, exact o astfel de accelerare poate fi observată cu ochiul liber cel puțin începând cu revoluția științifico-tehnică declanșată pe la finele veacului al XVIII-lea și până în clipa de față.

Mai greu de explicat este prezența unei tendințe asemănătoare în istoria artelor, unde problema acumulărilor nu se mai pune la fel ca în știință și tehnică, iar de progres valoric aproape că  nici nu poate fi vorba. Totuși și aici accelerarea mișcării de idei este lesne perceptibilă, diferitele curente succedându-se, o dată cu trecerea timpului, într-o cadență din ce în ce mai alertă. Stilul gotic a avut o viață mai lungă decât barocul, acesta a durat mai mult decât neoclasicismul și așa mai departe. Curentele din pictura secolului al XIX-lea (romantism, realism, impresionism, postimpresionism) au cunoscut longevități de ordinul deceniilor, pentru ca cele din veacul următor să se prindă într-o sarabandă de natură să sfideze orice încercare de periodizare.

Nu altfel au stat lucrurile în muzică. Cităm dintr-o lucrare a compozitorului și muzicologului Adrian Iorgulescu la care vom mai avea ocazia să ne referim: „Survolarea rapidă a devenirii fenomenului muzical indică o perpetuă și accentuată accelerare în timp. Dacă Renașterea se consumă pe parcursul a trei secole (XV-XVII), Barocul se întinde pe numai un secol și jumătate (1600-1750); Clasicismul pe circa 80 de ani (1750-1830); Romantismul pe aproximativ 50 de ani; Impresionismul se epuizează după patru decenii (1890-1930), iar Expresionismul după trei (1920-1950). Apoi curentele devin simple direcții: serialismul integral, aleatorismul, repetivismul și minimalismul succedându-se ulterior anilor ’50, cam la distanță de un deceniu”[6].

Inevitabil, gândul ne duce la problematica, atinsă deja tangențial, a “săgeții timpului”.

 

Eseul reprezintă un fragment din volumul "Chronsophia", în pregătire la Editura Fundației Culturale[1] Se termină, din volumul Papirus, „Cartea Românească”, 1974, p.73

[2] Sunt numite astfel galaxiile care nu prezintă vreo altă mișcare de translație proprie, în afara celei datorate expansiunii universale.

[3] Prin simpla împărțire a distanței de referință de 106 ani-lumină  = 9,46 Ś 1018 km. la viteza de îndepărtare menționată.

[4] Piaget, Jean, Nașterea inteligenței la copil, Editura didactică și pedagogică, București, 1973, p. 6.

[5] Weinberg, Steven, op. cit., p.10.

[6] Adrian Iorgulescu, Timpul și comunicarea muzicală, Editura muzicală, 1991, p.276

 

 

respiro©2000 All rights reserved.