Eseu despre romanul universal

de Mirela Roznoveanu

 

 

Viețile oamenilor au fost dintotdeauna marcate de povestire, de o istorie elocventă. Oamenilor le-a plăcut să spună și să audă, să povestească întîmplatul, visatul, imaginatul.  În acest fel ei au dat o formă socială și în același timp estetică a ceea ce au trăit zi de zi, oferind modele posibile ale existenței prin povestire, istorie, ficțiune

Aceste "istorii" au avut un puternic sens a ceea ce s-a petrecut cu adevărat, transmițând experiențe exemplare pentru umanitate, dar și percepția acelor forțe care ne conduc destinul și trasează realitatea existenței.  Dincolo de ficțiune, în spatele miturilor și legendelor s-a ascuns aproape întotdeauna un eveniment al istoriei. Și mă gîndesc cel puțin la Iliada lui Homer sau Ramayana.

O a doua observație ar fi că  narațiunile antice timpurii pe care Heiserman le-a denumit proto-romane[i] iar Northon Fry "romances"[ii]  au fost scrise în versuri. În antichitatea timpurie, versul a fost vehicolul literaturii culte de imaginație[iii]. Proza a fost folosită la începuturi pentru transmiterea informației sau cunoștințelor de către istorici și filosofi, iar nu în scopuri ficționale. Ficțiunea narativă în proză , apărută  în primele secole înaintea erei noastre în mai multe civilizații culturale, a dezvoltat ceea ce noi numim romanul,  anunțat și formulat de narațiunile ficționale scrise în versuri cu mii de ani înainte în diferite spații de civilizație.

Mai este apoi ceva interesant de notat și anume că nu a existat un termen consistent, o categorie generică denominativă pentru proza de ficțiune sau pentru ceea ce noi numim azi "roman". În antichitatea clasică, de pildă, romanul a fost numit fabulă, poveste, răspuns dialectic (Longos își caracteriza astfel scrierile). Romanul antic grec s-a născut într-o haină istorică.  În Bizanț, scriitorii de ficțiune narativă corelau textele lor cu istoria, retorica sau drama[iv].  Abia în 1670 în Traitté de l'origine des romans, Pierre-Daniel Huet[v] a considerat pentru prima dată  romanul (roman) drept un impuls natural al spiritului uman "comun oricărei ființe, din orice timp și orice spațiu"[vi].

Există și vor exista întotdeauna texte narative ficționale  care vor revela cu putere și claritate  o întreagă lume, universul nu doar al unui autor sau epoci, ci al unei întregi civilizații create de spiritul uman atât de setos să experimenteze frumosul și necunoscutul. Acest adevăr a venit către mine printr-o întîmplare de genul cărora ne marchează viața.

Citeam în același timp și pentru motive complet diferite două texte scrise la o mare distanță de timp unul de altul. Unul fusese scris cu aproximativ 4500 de ani înainte iar celălalt în zilele noastre. Odată cu lectura celui de-l doilea text, este vorba de un roman latino-american, am înțeles  nu numai structura mentală a lumii  din care provenea, dar și spiritul, filosofia, arta, idealurile acesteia mai mult decât mi-o putuseră spune documentarele, studiile sociologice, tot ce citisem mai înainte. În mod surprinzător, textul vechi îmi comunica aceleași lucruri despre lumea căreia îi aparținea, revelând în plus o structură romanescă indiscutabilă, obligându-mă cu alte cuvinte să-i acord drepturile unui roman.

Acest scurtcircuit cultural, acestă stranie inversare a perspectivelor de lectură m-a îndemnat să accept că formele și structurile romanești existaseră dintotdeauna, dincolo de orice cronologie, dar și faptul că ele conțineau un gen de forță integratoare similară unei civilizații culturale. Rezulta că tocmai această forță estetică fusese aceea care conservase în timp primul text, printr-o structură sau realitate estetică paralelă timpului și istoriei, o veritabilă civilizație de sine stătătoare, o civilizație a romanului.

Așa s-a născut întrebarea dacă nu cumva arhitectura epică sau arhitectura epico-narativă cea mai complexă, și prin asta numesc romanul, a fost forma estetică ideală purtătoare a valorilor unei civilizației spirituale. Dacă nu cumva această arhitectură epică apărută  sau cristalizată la apogeul unei civilizații a perpetuat valorile acesteia dincolo chiar de dispariția ei de pe scena istoriei.

Vreau doar în treacăt să adaug că romanul antic grec a fost un gen imperial dezvoltat și reflectînd ultimul stagiu al societății elenistice, o lume cosmopolită ale cărei granițe politice și culturale se întindeau până în Asia și Africa de Nord. Romanul japonez a fost un gen imperial dezvoltat în circumstanțe asemănătoare, ca și romanul cult bizantin, egiptean, medieval și exemplele pot continua.  

Culminația unei civilizații pe scena istoriei aduce întotdeauna cu sine romanul, formulat în termenii filosofici, estetici ai acelei civilizații. El este echivalent cu o deschidere fără precedent a acelei lumi. Și îmi amintesc acum de B.E. Perry care scria mai în glumă mai în serios că primul roman a fost  plănuit și scris de un autor, printr-un act deliberat de creație originală "într-o după-amiază de marți din luna iulie" și că în esența lui romanul a fost și este forma deschisă a unei societăți deschise[vii].

Lărgind atât de mult sfera romanului, eram obligată să nu mă mai prevalez de discuțiile privind "nașterea" romanului ca gen în secolul al XVII-lea în Europa. Această "nepăsare estetică" sau "punere între paranteze" mai echivala cu un gen de "tăiere a nodului Gordian", cu o lovitură teoretică complet neacademică. Dar mai importante decât regulile academice era pentru mine să dovedesc consistența unei intuiții.

Am acceptat drept ipoteză de lucru ideea că fiecare civilizație culturală a putut gândi, exprima, teoretiza o arhitectură epică și narativă (numită de civilizația noastră culturală roman), într-un mod diferit, dar totodată accesibil nouă pentru că îl putem recunoaște. În traseul ei temporal dinspre nu știm de unde spre nu știm încotro, umanitatea a conservat și  perfecționat un mod  romanesc de creație și gândire.  Toate acestea s-au perpetuat  în intențiile universal aș spune actualizate ale autorului: ilustrarea unor adevăruri cruciale ale lumii  sale printr-o structură narativă, o arhitectură epică  în cel mai înalt grad expresivă pentru orizontul estetic și spiritual al acelei lumi. "Civilizația romanului" ar însemna, în acest context, afirmarea în istoria culturilor umane a unui supergen cu virtuți estetice, filosofice, documentare.

A contrazice din prejudecată o intuiție înseamnă a ucide o idee. Pentru a fi anulate sau acceptate, intuițiile pretind o demonstrație. De aceea cred că nu barajele temporale ridicate între opere trebuiau să mă preocupe pe la mijlocul anului 1980 cînd s-a conturat acest proiect, ci posibilitatea de a demonstra prin analiză critică preferința foarte veche a culturilor pentru forme romanești și  construcția elaborată a discursului epic.

Am preferat în acest demers să modelez (în sensul de a construi din elementele epice ale unui culturi modelul ei romanesc) în loc de a descrie. Am preferat cu alte cuvinte să evaluez iar nu să descriu. Deși, după cum știm, orice evaluare este pînă la un punct o descriere. Dar evaluarea ca descriere este incompletă și poate induce în eroare. În cadrul descrierii, ceea ce este esențială pînă la urmă este interpretarea.

De la bun început țin apoi să precizez că discut în această carte conexiunile și nu împărțirile sau delimitările din sfera romanului, o formă proteică de la un secol la altul, de la o civilizație la alta. Am fost si sunt critic literar. Acest exercițiu într-un sens la un nivel microscopic, mi-a dat posibilitatea de a întreprinde un studiu macroscopic, la scara celor aproximativ cinci mii de ani ai romanului ce ni s-a transmis din atîtea arii de civilizație, unind într-un singur flux ceea ce a fost pus de istorie sub semnul discontinuului și conectînd literaturile vechi (romană, greacă, chineză, ebraică, bizantină, vedică, budistă etc) cu literatura modernă. Demonstrînd că granițele culturale și comunicarea dintre civilizații nu au fost niciodată întrerupte. Dimpotrivă.

Romanul dintotdeauna se centrează în jurul unei peripateia, care înseamnă o schimbare neașteptată a destinului. Peripateia, această așteptare contrazisă a evenimentelor, face ca o secvență de evenimente banale să devină o istorie/poveste/narațiune. Dar subzistă ceva și mai profund în aceasta schimbare, și anume un sens insidios, ascuns, pentru că realitatea descrisă este profund stranie. Și aceasta se întîmplă penru că"marea ficțiune este subversivă în spirit, ea nu este pedagogică."[viii] În plus, ficțiunea literară nu se referă în mod expres "la nimic ce aparține acestei lumi, ea doar oferă sensul lucrurilor", făcînd stranie realitatea lumii existente prin instrumentul ei principal care este limbajul[ix].

Dar romanul, și prin el înțeleg ficțiunea estetică, își trage rădăcinile dintr-un substrat și mai profund al realității biologice si psihologice al ființei.   Psihologia secolului douăzeci a demonstrat că sinele nu poate exista fără capacitatea de a nara, fără povestire[x]. Crearea eului prin narațiunea despre eu (self-making through self-narrating or the narrative art of self-making), crearea sinelui prin povestirea despre el însuși, stă la baza existenței umane. "Dysnarrativia", boala care se produce prin incapacitatea unei ființe de a nara, de a povesti, conduce la pierderea sensului sinelui și a sensului despre ceilalți. Narațiunea sau capacitatea de a nara apare drept o componentă intrinsecă, obligatorie a ființei, pe care au înflorit arhitecturile epice dezvoltate de toate civilizațiile culturale consemnate de istoria umanității.

Literatura teoretică privind originea, devenirea și structura romanului este imensă. Fără să intru în dispută sau să rezum ce s-a scris (numai definițiile date romanului ar cere o carte separată) vreau să precizez de la bun început că obiectul acestei cărți  nu este cercetarea teoretică ci una aplicată. Structura romanescă sau modelul romanesc reiese din realitatea textelor analizate. Studiul de față descoperă  rădăcini ale romanului în texte epice cu o înfățișare derutantă, ambiguă, dar și în texte expulzate de canoanele romanului european.

Multe dintre "obiectele" estetice aduse în discuție ar putea fi numite himere (un gen de alefuri matematice, mijloace ale gîndirii creatoare pentru supraviețuirea artei, ca să-l parafrazez pe Ernst Bloch) pentru a evita controversele ce țin de distincțiile de gen. Prefer totuși un concept estetic în locul unei denumiri matematice deoarece nu violez cu nimic integritatea conceptului ci doar încerc să mă înscriu într-o anumită specificație a sa. În definitiv, analizele critice din această carte,  fundamentate pe anumite preconcepții ce țin de experiența  mea estetică  și  presupoziții axiologice personale, se sprijină pe faptul că în cele din urmă interpretabilitatea intrinsecă a operei devine ea însăși trăsătura ce îi dictează valoarea estetică[xi]. Folosind termenul de "roman", mă delimitez prin urmare de accepțiile cunoscute pe care acesta le are. Și voi explica în ce sens.

Data de naștere a romanului a fost fixată de majoritatea teoreticienilor în secolele al   XVII-lea și al XVIII-lea și a fost pusă în legătură cu noile relații economice instaurate de societatea burgheză. Lărgind sfera romanului, polemizez de fapt cu un mit european, cu o imagine despre sine a Europei intelectuale. Europocentrismul a uitat că lumea este mai veche. Primele romane cunoscute au fost scrise de fapt în Asia, cel mai vechi continent sub raportul culturii, un adevărat cazan cultural, după  o formulare a lui Propp, în care popoarele , ca niște torenți, s-au deplasat necotenit, amestecîndu-se și eliminîndu-se între ele. Cartea de față revelă totodată acele "antene pentru Asia", funcționînd de multe ori în secret, ale culturii europene.

Într-o lume dominată de modelele culturii europene sau modelele culturii Apusene, există modele independente de acestea, modele alternative care coexistă cu modelul predominant al culturii vestice.

Este interesant că la aproximativ un deceniu de la publicarea acestui text în limba română au apărut numeroase studii care au dat dreptate și au confirmat validitatea acestei lărgiri a graniței romanului.  În prefața antologiei  "The Novel in the Ancient World", o culegere de exegeze despre romanul grec și latin, Gareth Schmeling[xii] scria, plictisit de dezbaterile privind nașterea și definiția romanului, că dacă Oxford English Dictionary este considerat o sursă  serioasă, atunci romanul este "o proză narativă fictională (fictitious) or poveste de o mărime apreciabilă în care personajele și acțiunile reprezentative ale timpului trecut și prezent sunt portretizate într-o intrigă de o complexitate mai mare sau mai redusă". Făcînd apel la o sursă de mai mare autoritate, după această ironie mai mult sau mai puțin voalată, el amintește definiția dată de E. M. Forster[xiii]  pentru care romanul este "o ficțiune în proză de o oarecare mărime". În cele din urmă Gareth Schmeling aplică termenul de roman tuturor operelor de o extinsă ficțiune imaginativă ("works of extended imaginative prose fiction") din literatura greco-romană.

Scoaterea lui Don Quijote al lui Cervantes precum și a romanului antic grec din sfera romanului a fost o eroare a exegeților zeloși prin care e explodat în fapt definirea strâmtă dată romanului de Ian Watt în "The Rise of the Novel" (1957)[xiv] conform căreia romanul este creația clasei engleze de mijloc, deci o creație exclusivă a culturii europene occidentale. In același timp în care se scria această carte, Reed[xv] amenda drastic definiția lui Watt, încercînd să-i găsească o altă paradigmă, mult mai largă, dincolo de canonul literaturii apusene.[xvi] În fond și Tzvetan Todorov în Poétique de la prose (Éditions du Sueil, 1978) vorbind despre le récit primitif în Odiseea, ajunge la concluzia ca le récit primitif nu există[xvii] și deși se ferește de termenul de roman, folosind în schimb pe acelea de narațiune, proză, povestire, nu face altceva decât să îl descrie prin alți termeni discutând texte necanonice cum ar fi Decameronul, 1001 Nopți, și alte arhitecturi romanești ale Evului Mediu.

Tatum, autorul  unei faimoase antologii publicate în 1994, observa că sintagma roman antic (ancient novel) este de fapt un oximoron[xviii].  Cam în același timp, Margaret Anne Doody[xix]  polemizează cu faimoasa teorie a lui Ian Watt, extrem de puternică și dominînd tiranic  mediile universitare din Anglia și Statele Unite. Doody  susține că romanul este un produs al minții greco-romane. Eu susțin că el este produsul oricărei civilizații culturale aflate în culminația ei. Romanul occidental este o alternativă istorică recentă a romanului; romanul grec scris între secolele I î.e.n. și III e.n.  este un produs al civilizației antice grecești în perioada culminației sale  înregistrate odată cu epoca elenistică.

Deși considerate inferioare de poetica clasică, formele romanești s-au afirmat și funcționat în articulațiile intime ale unor texte foarte vechi cu o înfățișare de conglomerat himeric. Genurile au nu doar o existență istorică ci și una transistorică. Demonstrația lui Gerard Genette[xx] , pentru care genul există ca prizonier al timpului și funcționînd deasupra acestuia mi se pare demnă de luat în seamă și comentată chiar dacă pare lipsită de actualitate. În prefața la cel de-al doilea volum al "Civilizației romanului",  am dezvoltat propria mea teorie cu privire la substratul cosmogonic al formelor estetice și al operei artistice.

Pentru Genette genul este (conține) un fond de transformare și permanență întemeiat pe o funcție  naturală și transistorică.  El  poate fi înțeles ca o atitudine existențială sprijinită de relația dintre arhetipuri  universale si o tematică istorică. Făcînd deosebirea dintre romanul ca gen și modurile narative (atitudini fundamentale de enunțare cum ar fi povestirea, monologul, dialogul e.t.c.) care participă la concretizarea - actualizarea lui, Genette consideră că așa cum modurile (ex. povestirea) pot fi traversate de genuri (ex. romanul), în mod similar operele pot traversa genurile. Între genuri și moduri se instaurează odată cu fiecare text o relație unică și irepetabilă.

Romanul (prin constantele și parametrii sistemului generic) s-ar constitui dintr-un număr de determinări ale unei categorii modale (povestire, monolog, dialog etc)  si submodale (narațiunea la persoana întîia sau a treia) la care se adaugă determinarea de către o categorie tematică ( a căror intersectare coinclude și determină genul) la care se mai alătură o alta și anume alegerea mijloacelor formale (proză, relatare ritmată, vers) - toate relativ constante și transistorice. Am să traduc toate acestea printr-un exemplu: povestirea la persoana a treia   a unei aventuri individuale avînd scopul găsirii unei  valori autentice ignorate de colectivitatea din care face parte cel ce narează ( nemurirea) , povestire realizată în proză ritmată (în lumile vechi aceasta era semnul artisticului, al prozei culte), respectînd sistemul moral, filosofic, ficțional al lumii din care vine ca și normele ei esențial pragmatice, mă determină să văd ființînd în narațiunea despre Ghilgameș romanul ca gen dar și romanul.  Deși le evocă, nu atît coordonatele civilizației din care acest text a ieșit mă interesează, ci "centrul estetic al operei", faptul că istoria se transformă, este absorbită într-o structură estetică independentă care nu neagă, ci înlocuiește lumea.

Aș putea fi învinuită că forțez nepermis de mult timpul și spațiul aplicînd  conceptele gîndirii moderne unor epoci ce nu  puteau articula un sistem critic deoarece erau în esență mito-poetice.  Dar fiecare interpretare subiectivă a fenomenelor diacronice tinde spre o formulă ce poate fi considerată viziunea, ipoteza unei subiectivități reflexive prin natura sa asupra fenomenelor estetice și cognitive. Fără să forțez nota, am retras chiar unele texte din metafizică pentru a le înscrie în estetic, cum ar fi cazul Vechiului și Noului Testament sau al Cărții Morților. Gestul aparține deja istoriei culturii. Lectorul modern nu mai mitizează cartea, el o interpretează.

Structura conflictuală a realității, în legătură cu care teoreticienii sociologismului fixează apariția romanului, a existat în toate lumile în forme diferite. În lumile vechi a fost vorba cu precădere de o tensiune între existent și absolutul instituționalizat, veritabil sistem de interdicții generator de stări disidente. Omul a sperat , a dorit să cunoască mai mult,  a fost nefericit în toate lumile. E posibil că  existența lui în armonie cu universul nu ar fi însemnat decît stagnarea civilizației. Personajul abstract al mitologului preocupat să descifreze formele mitico-religioase ale unor civilizații ce au precedat-o pe a noastră, diferă de imaginea omenescului din ficțiunea epică a respectivelor civilizații. 

Ruptura personajului cu lumea, tensiunea creată de aspirații individuale , căutarea valorilor spirituale autentice s-au actualizat odată cu formele romanești foarte vechi, dincolo de idei sau sisteme metafizice. Citite în orizontul lumii lor, perspectiva aplicată de sociologism se modifcă iar formele romanești nu fac decît să o susțină. In fiecare din icivilizațiile culturale de care m-am apropiat, înstrăinarea personajului cu șirul de trăsături particulare, mi s-a arătat drept o trăsătură distinctivă a eroului problematic, iar această realitate m-a determinat o dată în plus să nu abdic de la adevărul meu sub presiunea adevărurilor altora.

Regăsit cu alte cuvinte în  lumile care ne-au precedat, dar "reformulat" din perspectiva unor exigențe estetice distincte, epicul superior arhitecturat  sau arhitectura epică - numită în cultura europeană roman - s-a manifestat ori de câte ori o civilizație culturală și-a trăit maturitatea.  Filosofii au vorbit de o ciclicitate a culturilor, civilizațiilor deci și a formelor. Filosofia modernă a științei m-a ajutat să înțeleg formele estetice manifestate în culturi și civilizații ca pe o împachetare originală a unor latențe existente în structurile informaționale ale materiei, de fiecare dată reintrate în sfera actualizărilor culturale printr-un proces ce ține seama de forma mentis, limbă, tradiții, societate și istorie.

O observație care s-ar putea face cărții de față ar fi aceea legată  de limba în care cărțile comentate au fost citite. Este vorba de texte vechi traduse în limbile de circulație modernă. Dacă la textele latine am putut să mă orientez, controlînd uneori originalul prin juxte, alta a fost situația cu limbile foarte vechi sau cu limbile chineză și japoneză. Restricția lingvistică face parte din sfera tabu-urilor culturale aparent insurmontabile dar pe care o socotesc  neavenită atîta vreme cît nu mi-am propus să fac analize filologice sau comentarii lingvistice. Dacă  faptul că nu cunosc greaca veche si nu citesc foarte cursiv în latină mi-ar putea aduce o notă rea atunci cînd îndrăznesc să discut despre Iliada sau Măgarul de Aur, ce mi s-ar putea imputa cînd fac același lucru cu texte scrise în  sanscrită, coptă, persană, ebraică, chineză? Un critic care să citească toate romanele pămîntului în limbile lor originale este o pură ficțiune.

Pentru a-mi oferi mai multe garanții înaintea traducerilor, am citit deobicei aceeași carte în mai multe variante de traduceri uneori chiar în diverse limbi. De exemplu, am citit Confessiones de Aurelius Augustinus în variante franțuzești din diverse secole pe care le-am comparat cu originalul latin și traducerea din limba romană. O altă problemă m-a făcut atentă la traducerile romanelor chineze și japoneze citite în versiuni franțuzeși, englezești și românești: avîntul traducătorilor europeni de a le "europeniza", scurta, comprima, a le aduce la nivelul de așteptare al cititorului european. 

"Structura de arbore și continuitatea translațională" a poeziei epice și a dramei occidentale au dovedit  permanența unor coduri  expresive,  existența unui "cod genetic al conștiinței transmise" în care un rol important l-a jucat fuziunea limbilor realizată în actul traducerii[xxi]. Intr-o umanitate plurilingvă traducerea și-a dovedit capacitatea de restituire a bogăției culturilor prin intermediul reconstrucției semantice, al transferurilor de semnificații dintr-o coerență lingvistică în alta.

A nega traducerea ar echivala cu o contestare a memoriei culturii, a comunicării dincolo de granițele lingvistice. Deși nu există privilegiul accesului la totalitatea fundamentală a unui text, și cu toate că "nici o tehnică de reconstituire antropologică sau istorică nu ne va oferi înțelegerea condițiilor de conștiință și reacție socială care ar fi putut genera începuturile metaforei si originile referinței simbolice", în texte ca Iliada sau Odiseea traducerea este capabilă de "o mișcare lingvistic-spațială și în timp (elasticitatea contemporaneității) ... de o domesticire a originalului străin prin schimbarea unei importante distanțe geografic - lingvistice cu o distanță temporală internalizată mult mai subtilă"[xxii].  Mai există apoi un fenomen interesant care operează în actul traducerii numit de Steiner "inocența distanțelor mari" care îmi aduce aminte de faimoasa lege a lui Bartogli referitoare la istoria limbilor: cu cît textul tradus este mai îndepărtat de lumea și limba traducătorului, cu atît pare mai posibilă realizarea unei penetrații complete și a unui transfer estetic.

               Trebuie să mai mărturisesc că la scrierea acestei cărți a avut un cuvînt hotărîtor sentimentul confortabil de libertate pe care noile poetici le conferă actului critic și criticului însuși. Acesta din urmă este considerat o competență, un lector specializat, înzestrat cu modele de recunoaștere dăruite de convențiile artei studiate.  Probitatea criticului se vădește în capacitatea de a-și susține intuițiile în textul critic prin conceptele și instrumentele de lucru proprii gîndirii critice.

   Și o notă : deoarece am vrut să ocolesc aglomerația trimiterilor de subsol, multe din referințe sunt citate pe scurt în text. Traducerile în limbile moderne sunt consemnate ca atare. Specialistul poate reconstitui cu ușurință traseul bibliografic.

Dar eseul despre romanul universal vizează de fapt marele public.  Lui doresc să mă adresez. "Civilizația romanului" este o invitație către descoperirea  romanului într-o epocă a realității virtuale și hypertextului pe care le vad ca modalități  de diseminare a ficțiunii epice și chiar de îmbogățire a ei. Pentru romancieri, această carte  este  un  veritabil tratat al mijloacelor romanești inventate de numeroase arii de civilizație, tratat ce poate îmbogăți aria formelor de realizare estetică a romanului.

   La apariție, volumului doi i s-a reproșat imixtiunea în text a unor pagini de jurnal. Dacă ținem cont că acestui proiect i-au trebuit mai bine de zece ani să se materializeze și peste două decenii ca să fie tipărit într-o versiune definitivă, atunci se poate înțelege de ce am simțit nevoia să înserez în carte jaloane ale drumului meu. Inserțiile de jurnal sunt, în același timp, o modalitate de a institui o distanță critică între mine și text și apoi de a o desființa. Un mod de a încălca granițele dintre genuri vorbind despre un gen. Un paradox normal pentru scriitorul modern care cultivă o "politică a adresării" sau o semiotică a adresării pe care Linda Hutcheon în "Politica postmodernismului" o considera importantă în direcția contextualizării actelor de percepție și reprezentare[xxiii].  În alt sens, acest demers este complementar încălcării modelului european al cronologiei continue și al relației de cauzalitate pe care l-am folosit în această "repovestire" a aventurii romanului universal. 

Proiectul inițial al cărții prevedea și un volum trei, cuprinzînd și un capitol despre romanul românesc.   Anul 1989 și tot ce a urmat în viața mea m-au forțat însă să mă opresc la Don Quijote. Aș aminti în acest sens cîteva din peripețiile legate de acest volum doi. El fusese blocat în editură în 1989 în urma descoperirii "conspirației ziariștilor" de la România Liberă din așa numitul "Grup Băcanu" ce pregătea o publicație anticomunistă clandestină. În vara lui 1990, după invazia minerilor,  manuscrisul aflat în tipografia Casei Scânteii a fost pe punctul de a fi distrus (plăcile culese au fost sparte, tipografii au vrut sa ardă manuscrisul) dar a fost salvat printr-o întîmplare pe care o socotesc miraculoasă. Era singurul exemplar pregătit pentru tipar. Tipografii refuzaseră in vara lui 1990 să culeagă cartea unei ziariste de la "România Liberă" care scria împotriva "bunilor comuniști". Manuscrisul a fost mutat de la o secție la alta ceea ce a întirziat nepermis apariția cărții.

             Recitind cele două volume ale "Civilizației romanului" (vol. 1, Albatros, 1983; vol. 2, Cartea Românească, 1991)la o distanță apreciabilă de timp și într-o lume complet diferită, am mai realizat cîteva lucruri. In primul rînd că, trăind in New York, o lume multiculturală ca și Bizanțul, Roma, Alexandria, trăiesc multiculturalismul nu doar în forma lui livrescă. In al doilea rînd că acum aveam acces la surse critice inaccesibile în Romania.

Cînd am scris "Civilizația romanului" nu știam engleza, deci referirile la critica anglo-americană avuseseră la bază  traduceri în română, franceză sau italiană iar bibliografia mea se alcătuise pe baza cataloagelor Bibliotecii Academiei, în general săracă în carte străină tipărită după 1945.  Un asemenea studiu, cum este cel  de față, ar fi avut nevoie de cițiva ani de cercetări intense într-o mare bibliotecă a lumii.  Nu am avut, la data scrierii lui (1980 -1989), posibilitatea vreunei burse și nici măcar șansa de a avea un pașaport pentru o călătorie de studii în străinătate. Din această cauză, pentru a suplini omisiunile bibliografice, ediția de față include referiri la lecturi si apariții editoriale la care nu am avut acces la timpul respectiv și totodată recente. Prezența lor în comentariul critic va fi indicată de note de subsol ori de cîte ori va fi cazul.  

 Dar poate că cele mai importante lucruri care m-au decis să revizuiesc acest eseu despre romanul universal au fost de ordin practic. Trebuie să mărturisesc că am fost măgulită să aflu că Civilizația romanului a fost și este o carte de studiu în numeroase universități din țară, că se află în bibliografia cursurilor de literatură comparată și a tezelor de doctorat având drept temă romanului. Și am fost uimită să descopăr că numeroși dintre cei care au avut cartea drept referință principală a cursului predat nu au știut foarte multă vreme de existența volumului doi apărut în 1991 la Cartea Românească, este drept, într-un tiraj aproape confidențial.

Mai trebuie sa mărturisesc că, intimidată de cenzură și reprezentanții ei oficiali în critica românească, ascunzîndu-mă sub persoana a treia, ocolind uneori fraza tranșantă, știind că tot ce scriam avea să fie citit de cei cu care mă confruntasem de atatea ori,  și că deci trebuia să mă ascund sau prefac pentru a supraviețui ca scriitor, fusesem în fond oprită să  fiu eu însămi. În exil m-am eliberat de aceste spaime și mi-am înțeles rostul.  Căci tot ce am trăit înainte a fost neclar și confuz, o înstrăinare de mine într-o înstrăinare istorică.

București, 1982

New York, 2005

 

Textul de față reprezintă cuvîntul înainte din “CIVILIZAȚIA ROMANULUI”de Mirela Roznoveanu (O istorie a romanului De la Ramayana la Don Quijote)

Vol. I, Rădăcini (1983); Vol. II, Arhitecturi Epice (1991)

 

 

[i]  Heiserman , A. The Novel before the Novel. Essays and Discussions, Chicago, 1977.

[ii]  Fry, Northon. Anatomy of Criticism, Princeton, 1957.

[iii] Reardon, B.P. Collected Ancient Greek Novels. University of California Press, 1989 (General Introduction).

[iv] Daniel L. Selden. Genre of Genre. În James Tatum., The Search for Ancient Novel. The John Hopkins University Press, 1994.

[v] Zayde Histoire Espagnole, par Monsieur de Segrais. Avaec un traitté de l’Origine des Romans, par Monsieur Huet (Paris, 1670). Referințele sunt facute la ediția critică a lui A. Kok (Amsterdam, 1942) care reproduce textul și paginația ediției din 1711.

[vi] “Après estre convenu des ouvrages qui meritent proprement le nom de Roman, je dis qu’il faut chercher leur premiere origine dans la nature de l’esprit de l’homme, inventif, amateur des nouveautez & des fictions, désireux d’apprendre, & de communiquer ce qu’il a inventé, ce qu’il a appris; & que cette inclination est commune à tous les hommes de tous les temps, & de tous les lieux”. (p.12)

 

[vii] Perry, B.E. The Ancient Romances: a literary historical account of their origins. Berkeley, 1967,pp.47,175.

 

[viii] Jerome Bruner, Making Stories. Law, Literature, Life, New York, Farrar, Straus and Giroux, 2002, p.11. Vorbind despre peripateia, autorul îl menționează pe Vladimir Propp care a recunoscut de timpuriu că structura povestirii este dată nu numai de sintaxă ci și de efortul ființei de a conviețui cu ceea ce este neașteptat și surprinzător în existență.

[ix] Peter Geach and Max Black, Translations from the Philosophical Writings of Gottlob Frege, Oxford, Basil Blackwell, 1960.  Thomas G. Pavel în Fictional Worlds (Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1986) dezvoltă  în capitolul trei tema tema sensului și referinței în ficțiune (sense and reference in fiction) readucînd în filosofia modernă distincția enunțată de Gottlob Frege.

[x] Jerome Bruner,op.cit., p. 8-11.

[xi]  Murray Krieger, Teoria criticii, Editura Univers, 1982, p. 54.

 

[xii] Schmeling, Gareth, The Novel in the Ancient World, E.J. Brill, Leiden, 1996.

[xiii] E. M. Forster, Aspects of the Novel, London 1974, p.3.

 

[xiv] Ian Watt, The Rise of the Novel. Studies in Defoe, Richardson and Fielding, University of California Press, Berkeley, 1967.

[xv] Walter  L. Reed, An Exemplary History of the Novel: the Quixotic versus the picaresque, Chicago University Press, Chicago, 1981. 

[xvi] Idem., capitolul The Problem with a Poetics of the Novel: “…the novel is the literary genre which gives the greatest weight to those human fictions – economic, political, psychological, social, scientific, historical, even mythical – which lie beyond the boundaries of the prevailing literary canon. Literary paradigms are not simply modified in the novel, they are confronted by paradigms from other areas of culture.” (p. 5)

[xvii] op. cit. p. 23: C’est qu’il n’y a pas de récit primitif…

[xviii] Tatum, James, The Search for the Ancient Novel, John Hopkins University Press, 1994, p.2. Este interesant de notat istoria pe care el o face cuvintului “novel” ce se trage din latinul “novella” si francezul “nouvelle” ce a dat in engleza “novel” -- “roman”. Diminutivul novellus insemnind tânar sau nou a desemnat la început animale sau vegetale tinere. In secolul al saselea e.n. termenul se referea la o serie de legi suplimentare ale lui Justinian si succesorii acestuia, legi care in secolul al doisprezecelea au devenit parte din Corpus juris civilis. Scrise in greaca, latina, sau in amblele limbi aceste coduri de legi au devenit cunoscute in vestul Europei sub numele de novellae constitutiones sau mai simplu novellae, “legi noi” sau “novels” ale lui Jusitinian. Justinian a scris legile noi sau amendamentele de legi cind a simtit ca nu mai are obligatia sa reproduca si pastreze mostenirea romana. Boccacio a stiut ca acest cuvint  novella purta conotatii legale, conotatii de altfel intilnite pretutindeni in Decameronul. Aceasta genealogie sugereaza o data in plus ca inflorirea romanului (novellae constitutiones ale lui Jusitinian) a avut loc cel putin cu o mie de ani inaintea datei fixate de Ian Watt.

[xix] Doody, A. M., A True Story of the Novel, Rutgers University Press, 1996; E.R. Dodds, The Greeks and the Irrational, Berkeley, University of California Press, 1951.

[xx] Gerard Genette, Introduction a l’architexte, Seuil, 1979, pp. 75-76.

 

[xxi] George Steiner, După Babel. Aspecte ale limbii și traducerii, Editura Univers, 1983, pp. 360- 436.

[xxii] idem

[xxiii]Linda Hutcheon, The politics of postmodernism, London ; New York : Routledge, 1989.

           

 

respiro@2000-2004 All rights reserved