Catalogul stilurilor

(fragmente) 

de Mirela Roznoveanu

 

            Distincția dintre secular și religios, ca moduri de lectură a Bibliei,  nu are rolul de a ofensa pe nimeni. Ambele chei de lectură sunt perfect adevărate. Ca ființă religioasă, citesc Biblia ca pe un text sacru. Ca ființă estetică, abordez această colecție de texte ca pe o operă literară. Modul de lectură ține de o decizie care nu are nimic cu suprasolicitarea literaturii sau subminarea religiei.

Biblia (totalitatea textelor din Vechiul și Noul Testament) ar putea fi comparată cu un ipotetic roman al unei familii în care naratorul a folosit pentru fiecare capitol în parte o altă modalitate narativă și un alt registru stilistic. Personajele acordă continuitate și unitate narațiunii prin strânsa legătură de rudenie permanent afirmată și capacitatea, mereu reînnoită, de a se proiecta prin idee în cei ce vor viețui în viitor. Nu întâmplător listele cu seminții, rudenii, arbori genealogici sunt plantate din când în când în acest text imens. Autorii lui cât și aceia care au realizat versiunea finală (totalitatea redacțională a Vechiului Testament s-a desăvârșit în primele patru secole de dinaintea erei noastre în școlile Babilonului, Ierusalimului și Alexandriei) au făcut dovada remarcabilă că se comportau nu numai ca ideologi mesianici, ci și ca scriitori. Personajele și autorii Bibliei sunt, la urma urmei, la fel de importanți ca și doctrina.

            Aceast punct de vedere pe care îl avansam la începutul anilor '80 a fost susținut de Lawrence  M. Wills în anul 1995 și de Richard Elliot Friedman prin cîteva cărți publicate în jurul anului 2000[i]. În "Hidden Book in the Bible", Friedman demonstra că există "a single long-running narrative in the Bible" de la Cartea Genezei la Prima Carte a Regilor și că  cele Cinci Cărți ale lui Moise (conform tradiției dictate lui Moise de către Dumnezeu:Facerea, Ieșirea, Leviticul, Numerii, Deuteronomul)  au fost scrise de o singură persoană. El atribuie  această narațiune biblică, mai veche de trei mii de ani, unui singur "artist literar" care a trăit cu aproximativ 28 de secole în urmă.[ii]

Condițiile culturale au făcut posibilă nu atît o operă de ficțiune narativă, ci mai mult o narațiune istorică. Vechii evrei, care credeau că Dumnezeu există în afara naturii, aveau o viziune lineară a istoriei.Teoria lui Friedman bazată pe analize de text demonstrează că Biblia a fost construită în jurul unei narațiuni originale, o proză literară ("prose literature")  care avea în jur de trei mii de fraze și care mergea de la crearea umanității pînă la  moartea lui David. Această narațiune literară avea o singură temă, dar nu un singur centru de acțiune. Descoperind în text mai mulți autori și mai mulți redactori , Friedman vorbește despre valoarea literară a acestor texte: „The Bible is thus a synthesis of history and literature, sometimes in harmony and sometimes in tension, but utterly inseparable."[iii]

Citită ca un text sacru, ca un text istoric, sau ca un text literar, Biblia își dezvăluie  tot atîtea dimensiuni interpretative. Pentru cei care o citesc ca pe un text literar, textul biblic va revela nenumărați autori și o frumusețe și complexitate estetică remarcabile.

Robert Alter, în The Art of Biblical Narrative, apărută aproape concomitent cu volumul întîi al acestei cărți, dar la care am avut acces abia la revizuirea acestui capitol în 2004, muta și el analiza de la nivelul structurilor formale la o înțelegere adîncă a valorilor și moralei formulate într-o formă narativă particulară. Narația biblică este pentru Robert Alter reflecția unei arte profunde și nu primitive (p.17).[iv]

În "The Book of J”[v] de Harold Bloom, găsim o remarcă, pe care, tot așa, cartea de față o avansase cu mult înainte. Autorul califică textul biblic drept "a library of literary texts".  „J” vine de la Yahweh saau Jehovah, și este numele convențional al autorului Pentateucului, primele cinci cărți ale Vechiului Testament. „J” ar fi, în viziunea lui Bloom,  un autor, asemeni lui Homer, care ar fi trăit în sau lînga Ierusalim cu mai bine de trei mii de ani înainte, deci cu mult înainte ca Homer sa fi trăit sau "să fi fost inventat". Bloom speculează pe margine identității autorului J. El susține, pe baza analizei literare a textelor, că J ar fi fost o femeie (nu o evreica ci o hitită, ceea ce ar explica ironia din Facerea, Ieșirea și Numerele) de la curtea Regelui Solomon, un mediu intelectual de o înaltă cultură, scepticism religios considerabil, și sofisticare psihologică.[vi]  Textul "doamnei" J ar fi fost cenzurat, revizuit, distorsionat timp de cel puțin cinci secole de o serie de redactori pe care Bloom îi identifică în text și îi analizează în detaliu.

            Conform antecedentelor culturale, ideea epică nu putea ființa la iudei decât prin intermediul pactului încheiat între om și Dumnezeu, între cei ce fac istoria și trăiesc ideea, și prezența spiritului divin. Logosul era în esență conceput ca un mediator între omul acelui spațiu spiritual, foarte contradictoriu și impur, și divinitatea omniprezentă.

În imensul text biblic, prin eternul El ne vorbește astfel de fapt, de fiecare dată, un povestitor ce se prezintă ca un ales. Acest narator este personajul care întreține tensiunea epică prin relația instaurată pe verticală între conștiința sa și cunoașterea nelimitată sau etica abstracțiunii dumnezeiești. La rândul lor, celelalte prezențe epice sunt nevoite să încheie pacte separate cu divinul prin intermediul autorului lor.  Imixtiunea directă a divinului în existența personajelor și autorilor biblici va înregistra diferențe sensibile. De la Cartea Genezei la Cartea Regilor, "YHWH (Yahve n.n.) va deveni un Dumnezeu ascuns."[vii]

            Ostilitatea față de artă a civilizației Israelului a determinat de timpuriu refugierea artei în chiar intimitatea a ceea ce constituia expresia originalității spirituale a acestei lumi și anume monoteismul moral transpus în textele biblice. Biblia a și fost citită de aceea mai mult ca o istorie sau o mitologie în care intenția practică ideologică predomină asupra intenției estetice. Dar „depășirea mitului, care aparține numai Israelului”, după formularea lui Sabatino Moscati (cu amendamentul că acest fapt a fost anticipat de civilizația Iranului avestic!), s-a realizat la timpul respectiv nu numai în planul gândirii speculative, ci și în acela al gîndirii artistice. Procesul incipient din spațiul iranian a căpătat aici o cu totul altă turnură. Stilurile diverse, ca și structurile epice vorbesc despre o muncă de elaborare artistică, despre începutul formării unor conștiințe estetice.

Astfel, în pofida canoanelor impuse de dogmă, nimic nu pare mai departe de ideea nivelării, a uniformității în nararea evenimentelor epice, decât formele romanești ale Vechiului Testament. Autorii nu recopiază un corpus de texte canonizat și nici nu imită un model epic acronic. La rândul lor, redactorii textului final au respectat diversitatea stilistică a textelor originale, dovedindu-se străini de ambiția rescrierii acestui text într-un singur și uniform stil epic.

 Respectul pentru canonul religios s-a împletit constant cu respectul pentru creator sau autor, în fiecare caz o personalitate, fie că el s-a numit Moise, Iosua Navi sau Ieremia. Inventivitatea în plan estetic se relevă pretutindeni în chip tranșant .  Biblia poate fi citită ca  un text în care formele și structurile romanești se susțin reciproc, iar stilurile și modelele narative creează contrapunctul polifonic al imensei construcții epice supratemporale. Procedeele retorice cele mai complexe se manifestă în toată frumusețea și diversitatea lor estetică, traversând narațiunea istorică, romanul vizionar, romanul liric, povestirea aventuroasă, romanul psihologic, literatura fantastică, romanul erotic și sentimental și chiar literatura groazei.

            Intrată în circuitul culturii occidentale, Biblia a fost discutată de altfel de foarte timpuriu ca text cu valoare literară incontestabilă. În Tratatul despre sublim scris în secolul întâi al erei noastre, în paragraful referitor la „pregătirea sufletului pentru sublim”, după ce se afirmă c㠄sublimul este un ecou al măreției gândurilor”, se demonstrează acest lucru pe texte din Homer, Hesiod și Biblie (Facerea, Întâia carte a lui Moise): „Astfel - se spune - și dătătorul de legi al iudeilor, care nu era deloc un om ca oricare altul, pentru că a înțeles cum trebuie puterea lui Dumnezeu, a și arătat-o, scriind la începutul Legilor: - A spus Dumnezeu să se facă lumină și lumină se făcu, să se facă pământul, și pământul se făcu-”.[viii]

Autorul tratatului poate vorbi despre arta literară a acestui text tocmai pentru că, din perspectiva zeilor Romei, el nu privește textele vechiului Israel ca pe o sumă de dogme, ceea ce se va întâmpla cu exegeza occidentală a secolelor următoare. Pentru autorul tratatului, Biblia, citată alături de Iliada, este în esență o operă literară. Între pseudo Longinus și Auerbach, care, în primele trei capitole din Mimesis, se ocupă de fapt de „scriitorii evrei care reușesc în Vechiul Testament și Noul testament să dea expresie straturilor concomitent suprapuse ale conștiinței și conflictului dintre ele”[ix] se interpun nouăsprezece secole.

Editînd  acest capitol la o distanță de douăzeci de ani de la prima ediție a cărții, am citit fie lucrări inaccesibile în Romania la data scrierii lui, fie lucrări încă nescrise și nepublicate la timpul respectiv. Una dintre acestea este excelenta sinteză a lui John H. Hayes care practic convoacă tot ceea ce fusese notabil produs în secolul al douăzecelea pe tema formelor literare ale Vechiului Testament.[x]

Este interesant că Hayes consideră și el Biblia un "catalog of literary types" (p. 77). Exegeții identificaseră  de timpuriu în corpusul biblic forme literare ample, "larger units" de două tipuri: "saga chains" și "novellas". (p. 66 - 71). Din prima categorie fac parte seriile de narațiuni sau povestiri  privind un personaj cum ar fi Abraham, Lot, Iacob, Esau.  Din a doua categorie fac parte „istoriile”, cum ar fi, de pildă,  istoria lui Iosif.

            Romanelele biblice au o înfățișare ambiguă. Ele pot fi discutate ca un comentariu scriptural, ca o variantă populară a istoriei reale, ca o continuare scrisă a unor povestiri populare, sau ca o versiune timpurie a romanului grec.[xi]  Textele au fost elaborate în diferite perioade istorice, începînd cu secolul al zecelea înaintea erei noastre.  Stilul narativ consemnează după caz aceste etape. Romanele scurte, din care este compus corpusul biblic, basculează între stilul discontinuu vizionar lipsit de narativitate, identitatea dintre real și supranatural, lipsa descripției și a emoției interioare(din Pentateuch), și alunecarea către realism, descripție, transcrierea emoției psiholologice și explorarea vieții interioare a protagonistului.  În comparație cu romanul antic grec, textele biblice sunt mult mai scurte, le lipsește călătoria - vehicul esențial al acțiunii în romanul grec - ca și cuplul amoros, înlocuit în romanul biblic de femeia superbă înconjurată de familia și prietenii ei, toți angajați în intriga ideologică și politică. Dacă romanul grec este erotic prin excelență, romanul biblic este ideologic și politic.

Spre deosebire de celelalte literaturi vechi unde persoana autorului era trecută sub tăcere, consemnată în treacăt într-un subsol sau pusă sub semnul îndoielii de prestigiul circulației orale a nucleelor epice elaborate de un narator, textele biblice sunt singurele care, înainte de civilizația greacă, preluând sau reafirmînd valoarea individualismului creator de tip zarathustrian, afirmă din capul locului o paternitate creatoare. „Cărțile” aparțin unor personaje care au trecut sau preiau o experiență fundamentală. Aceasta se declanșează de obicei în urma dialogului sau confruntării celui ce scrie, cu Dumnezeu, privilegiu care îl va destina unui rol de excepție. Clasificînd discursul profetic și textele profetice, Gunkel descoperea de altfel două tipuri  esențiale ale discursului profetic pe care el le-a numit "amenințări" și "reproșuri".[xii]

            Creația epică derivă din acceptarea și asumarea grației divine. Cei ce narează au, cu alte cuvinte, har divin. Creatorul textului - un inspirat, un vizionar ce se raportează permanent la abstractul El - dă curs îndemnului divin, dar și propriei sale voințe și conștiinței creatoare. Ultima, oscilând în raporturile ei cu Dumnezeu, va determina, în cazul fiecărui autor care scrie într-un alt timp și uzând de o anumită retorică, specificul procedeelor estetice și al stilurilor.

Concepția despre artistul prin intermediul căruia se exprimă o esență străină, ideea artei iraționale cred că nu este nicăieri exprimată mai tranșant și mai dramatic ca aici. Valmiki cochetează cu divinitatea care nu se amestecă niciodată direct în elaborarea artei sale, deși unele legende vorbesc despre o Ramayana scrisă pe un munte de către un zeu de unde a fost „copiat㔠de Valmiki. Pentru noi, Valmiki este acela care selectează evenimentele demne de a fi narate. În Sumer, creația artistică laică era aproape ilicită, fapt omenesc și singular; în Egipt scrisul putea fi considerat mai degrabă un mijloc magic și personal de luare în posesie a zeilor; a descoperi cartea magică a lui Thot însemna a deveni egalul lui. În vechiul Israel, Dumnezeu este în epocile vechi narative acela care dictează opera, iar în altele, acela care o inspiră sau o determină. Circulația ideilor în antichitate îndreptățește presupunerea că aversiunea lui Platon față de poeți și creația lirică în general, considerată un fapt nociv și irațional, venea probabil din cunoașterea și răspândirea masivă a acestui gen de texte ce purtau o atare concepție despre artă.

            Examinate din perspectiva acestei concepții, textele biblice vorbesc însă de o variabilă a respectivei funcții. În aparență lucrurile nu se alterează: voința divină dictează, se afirmă în plan literar, de la Cărțile lui Moise la Apocalipsa lui Ioan Teologul. În realitate însă, relația naratorului cu divinitatea nereprezentabilă, justițiară, ubicuă și care, deținând adevărul despre trecut, poate transmite viziunea despre viitor, înregistrează o modificare lentă și ireversibilă de o uluitoare subtilitate.

De la naratorul care narează în numele lui Dumnezeu („Și a zis Elohim: Să fie o tărie în mijlocul apelor, care să despartă apele de ape. Și a făcut Elohim tăria cerului și a despărțit apele...”(Geneza, Întâia carte a lui Moise[xiii]) până la naratorul a cărui viziune ține locul viziunii lui Dumnezeu („Și am văzut un cer nou și un pământ nou. Căci cerul cel dintâi au trecut, iar marea nu mai este...” Apocalipsa lui Ioan Teologul), gradațiile acestui raport mărturisesc o maturizare continuă a artei relatării și o pondere sporită în discurs a personalității celui care narează. În timp, esteticul se delimitează, progresiv, de canonic (religios). Pentru a transpune în viziune, se dovedește de la un moment dat mai important cum înaintea lui ce. Miza participării estetice crește și ea, realizîndu-se  prin noi procedee epice și mijloace retorice. De la un unic punct de vedere și un singur adevăr, textul biblic va fi nevoit în cele din urmă să accepte o pluralitate de naratori care își susțin fiecare propriul adevăr.

Evangheliile nu par, la urma urmei, decât capitolele unui text romanesc în care mai mulți naratori flotanți relatează despre un unic eveniment - procedeu exploatat cu virtuozitate și inteligență de retorica romanului modern. Aceast㠄democratizare” apare în povestirile romanești ale vechiului Israel odată cu prezența autorilor nu neapărat de prestanța lui Moise sau Iosua Navi, ci de o origine ceva mai umilă. La aceasta a contribuit și o importantă schimbare în mentalitatea poporului iudeu de după Exil.

            Modificarea relației dintre narator și Dumnezeul care inspiră creația a fost simultană cu o altă modificare înregistrată în chiar portretul moral și imaginea Dumnezeului unic. Exegeza modernă a putut-o explica prin contactul prelungit al religiei vechiului Israel cu monoteismul spiritualizat zoroastrian în timpul Exilului în Babilon și apoi prin politica tolerantă a noii dinastii Ahemenide.

Se știe că în anul 721 î.e.n., regele Sargon al Asiriei deportează aristocrația iudaică în Babilon. În 587 î.e.n., Nabucodonosor cucerește Ierusalimul, iar evreii robiți nu mai au practic nici o speranță de supraviețuire. În 556 î.e.n., Cyrus devine regele Persiei și Mediei. În 539 î.e.n. el cucerește Babilonul. Odată instalată, dinastia Ahemenizilor se afirmă ca o formă de guvernare umanizată. Zoroastrismul este reconsiderat în imperiul persan, iar acea singular㠄pax persica” acordă un uriaș impuls năzuințelor tuturor popoarelor din imperiu.

În ceea ce îi privește pe evrei, în 515 î.e.n. Darius le permite reconstruirea templului din Ierusalim. Neemia, numit de Artaxerxes II satrap al Iudeii, reconstruiește Ierusalimul.

Odată cu Ezdra și Ieremia, Vechiul Testament înregistrează un alt ton. Asistăm la o veritabilă renaștere religioasă. Apar o mulțime de profeți, iar Dumnezeul mânios și războinic antropomorfizat de Moise,  devine pe cât de tolerant, pe atât de abstract, de o înțelepciune zoroastriană.[xiv]  Tiranul divin sângeros ca un monarh asirian se metamorfozează într-un zeu al salvării și mântuirii, înțelept, inteligent, tolerant. Așa se explică apariția unor viziuni ca acelea ale lui Iov și Iezechiel, texte care „revalorizează conștiința individuală și fac din credincios un adult spiritual”[xv] ,  sau a Cărții lui Iona, consemnând afirmarea individualismului într-o morală de grup și a milei divine, contrare cultului geocentric al Ierusalimului.

            În Vechiul și Noul Testament partenerul colocvial, constant, este Dumnezeu, „actantul” etern și universal. La început protagonist al acțiunii (Geneza), el se estompează treptat până la retragerea finală consemnată în celebrul strigăt al lui Iisus crucificat. Divinitatea acordă unitate supratemporală corpusului epic acționând prin poruncă și profeție.

Din profetismul religiei vechiului Israel au luat naștere autorii și vizionarismul. Aceasta a însemnat în plan estetic apariția personalității creatoare, precum și epica vizionară sau, mai bine spus, viziunea epică, fenomen singular până acum în literaturile vechi. Deși mai toți profeții trăiesc cu obsesia salvării neamului și vorbesc despre timpul pedepsei și pedeapsa morală, viziunea fiecăruia, punctul său de vedere sunt în mod tranșant diferite. Pe măsură ce divinitatea renunță să mai ocupe locul privilegiat, epicul se organizează în jurul personajelor și naratorilor săi. Între divinitate pe de o parte și naratori și personaje pe de alta se instituie, din punctul de vedere al rolului ocupat, un raport invers proporțional.

                Comentând încordarea continuă, tensiunea apăsătoare creată de narațiunea biblică prin ignorarea podoabelor stilistice și a digresiunii, apoi fundalul misterios reieșit din contrastul dintre scopul acțiunii și cauzalitate, inseparabila coexistență a vieții cu sublimul într-un „proces lipsit de prezent” în care fiecare personaj „întruchipează un moment al legăturii verticale imaginate” (cu divinitatea, n.n.), în locul uneia cauzale și temporale stabilite rațional, Auerbach vorbește despre tendința permanentă spre interpretare a textului biblic, ceea ce îi acordă acestuia o perspectivă cosmologică.

Dogma și făgăduința, contactul cu divinul prin revelație determină un tip specific de semnificație, denumit㠄semnificația figurală”, bazată pe „conexiunea vertical㔠a elementelor. Figuralul „stabilește o legătură între două fapte sau personaje, în care una dintre ele nu are numai o semnificație proprie, ci o semnifică și pe cealaltă, iar aceasta din urmă o include pe prima sau o împlinește. Cei doi poli ai figurii sunt despărțiți în timp, situându-se în timp totodată cu fapte sau persoane reale; amândoi sunt însă deopotrivă cuprinși în fluxul curgător care este viața istorică și numai înțelegerea - intellectus spiritualis - a conviețuirii lor este un act spiritual”[xvi] .

Jertfa lui Isaac din Vechiul Testament o prefigurează de pildă pe a lui Iisus din Noul Testament, care o include pe prima într-un arc spiritual și fără cauzalitate. Legătura verticală cu divinul ar fi determinat un stil nearticulat, sintactic, parataxic, irațional din perspectiva cauzalității evenimentelor și figural în interpretarea lor.

Interpretarea figurală este însă aceea care a făcut - vorbind din perspectiva metaromanului biblic - dintr-un corpus de texte disparate, o imensă și organică narațiune relatând, la un mod romanesc, avatarurile unei familii spirituale. Auerbach are dreptate mai ales din acest unghi, al romanelor sau textelor cu o structură romanească ce alcătuiesc un supertext al formelor romanești, și nu în ceea ce privește realitatea epică a fiecăruia în parte.

(....)

 

NARATORUL CARE ȚINE LOCUL LUI DUMNEZEU. Vizunea pedepsitoare din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul aparține unui narator care își scrie textul prin această specifică raportare la partenerul colocvial etern și transcendent. Mai lipsit de bunăvoință decât acesta, care cu oricâte carnagii nu a ajuns niciodată la afirmarea prăbușirii universale, Ioan Teologul prezintă revelația științifico-fantastică a unui sfârșit himeric.

Regia este semnată de un autor mult mai crud decât acela care „sugerase” diverse scenarii cosmogonice lui Moise sau Ieremia. Imaginea Dumnezeului tolerant din Cartea lui Iona înregistrează un vădit regres. Tema păcatului colectiv și a pedpsei pe care am găsit-o la aproape toți naratorii evrei își consemnează apogeul literar. Ficțiunea depășește exercițiile cele mai îndrăznețe ale imaginarului biblic. Față de scepticismul amabil din Eclesiast, paradoxul este că din toată această prăbușire se ivește totuși speranța unei renașteri. Realitatea istorică dispare complet, iar în locul ei se impun fantasmele unei lumi interioare articulate epic cu luciditate.

 Ioan Teologul nu visează atât, cât își construiește viziunile cu o migală pe care nu am mai întâlnit-o decât la cei mai excentrici suprarealiști. Proza scrisă de el, pe de altă parte, nu aparține atât unui oniric, ci mai mult unui autor de aventuri cosmice.

            Prin repertoriul simbolic, Apocalipsa amintește de viziunea lui Iezechiel. Se regăsește călătoria cosmică, călătoria în timp, obsesia fiarei îngrozitoare, a cărții sacre, pe care Ioan va trebui să o înghită și el pentru a căpăta cunoștințe supranaturale. (Înghițirea de texte cu un caracter magic se practica de altfel masiv și în Egipt ca și în China.) Și la Ioan, apogeul feeriei supranaturale constă în imaginea fabuloasă a Ierusalimului, iar culmea dezastrului - în pedepsirea cetății Babilonului, atât de detestată de evrei. Narând, Ioan se situează în centrul Universului, deasupra Pământului, lângă templul și tronul Dumnezeului etern căruia îi ține locul în narare.

Nararea la persoana întâi a fost simțită ca fiind cea mai bună convenție retorică, aptă să impună o viziune apocaliptică, sublimare inteligentă și tendențioasă a viziunilor pedepsitoare proferate de naratorii Vechiului Testament. Fiind întruparea purității absolute, tot spectacolul apocaliptic pare că se desfășoară în semn de prețuire pentru excepția pură numită Ioan - adevărată superproducție cinematografică cu un singur spectator. Lumea îngerilor joacă în avanpremieră marele spectacol al unui grandios final de umanitate, așa cum putea fi el închipuit acum două milenii. Poziția cu totul unică a lui Ioan îi trece în neant pe toți predecesorii care au dialogat cu Dumnezeu, partenerul colocvial etern și abstract.

 El pare singurul scriitor-profet al lumii sale demn de crezare. Orgoliul care îl macină pe autorul Ioan este enorm: supralicitând prăbușirea și pedeapsa, el țintește să creeze o operă perfectă, axată pe ideea dezagregării. În scrierea ei, el se folosește însă de obsesiile eterne ale literaților iudei ce l-au precedat.

Nici există nici o spaimă, lamentație, plânset sau implorare în această aventură cosmică. De o forță psihologică extraordinară, Ioan nu acceptă apoi nici o clipă o situație subalternă. Lui nu i se comunică, dictează sau povestește, asemeni lui Moise, Iona, Ieremia, ci i se (își) proiectează filmul colorat și plastic al dezastrului. Textul epic comunică ideile, reacțiile, trăirile naratorului fermecat de frumusețea și grozăvia spectacolului cosmic și nimic din servitutea reproducerii mesajului impus. Risipa de recuzită este enormă. Participând la propria ficțiune și totodată scriind-o, Ioan își asumă treptat însuși locul partenerului colocvial adică al lui Dumnezeu.

            Noua creațiune întovărășită de râul, apa și pomul vieții îl are ca unic martor: „Și am văzut un cer nou și un pământ nou. Căci cerul cel dintâi și pământul cel dintâi au trecut; iar marea nu mai este...”. Personajul transcrie în repetate rânduri că a fost îndemnat să scrie. Ne asigură c㠄eu, Ioan, sunt cel ce am văzut și am auzit acestea”. Pentru a fi crezut, Dumnezeu pare că și-a creat un omonim. Simbolurile epice sunt familiare. Pedepsele fac și ele parte dintr-un repertoriu cunoscut: foc, măceluri, cutremure, inundații. Unele viziuni sunt remarcabile prin anvergura cosmică. Personajul dumnezeiesc are o înfățișare multicoloră, o conformație mineralieră, luminiscentă: „Cel ce ședea semăna la vedere cu piatra de iasp și de sardiu. Iar de jur împrejurul tronului era un curcubeu cu înfățișarea smaragdului”... „Și înaintea tronului, ca o mare de sticlă, asemenea cu cristalul. Iar în mijlocul tronului și împrejurul tronului, patru ființe, pline de ochi, dinainte și dinapoi...” În altă parte „stelele cerului au căzut pe pământ, precum smochinul își leapădă smochinele sale cele verzi, când este zguduit de vijelie. Iar cerul s-a dat în lături, ca o carte de piele pe care o faci sul, și toți munții, toate insulele s-au mișcat din locurile lor...”

            Naratorul cheamă cu sânge rece apele amare ca pelinul, lăcustele fabuloase, călăreții apocaliptici descriși cu „platoșe ca fața focului și a iachintului și a pucioasei, iar capetele cailor semănau cu capetele leilor și din gurile lor ieșea foc și fum și pucioasă”, apoi „un balaur mare, roșu, având șapte capete și zece coarne, și pe capete șapte cununi împărătești. Iar coada lui târa a treia parte din stelele cerului”, la care se adaugă fiara cu numele ezoteric de 666: „Și am văzut - scrie Ioan - ridicându-se din mare o fiară, care avea zece coarne și șapte capete și pe coarnele ei zece steme și pe capetele ei nume de hulă. Și fiara pe care am văzut-o era asemenea leopardului, picioarele ei erau ca ale ursului; iar gura ca a leilor... Am văzut apoi altă fiară, ridicându-se din pământ, și avea două coarne asemenea mielului, dar grăia ca un balaur...”

            Babilonul pedepsit este imaginat la acest mod simbolic: „Și m-am dus, cu duhul în pustie. Și am văzut o femeie șezând pe o fiară roșie, plină de nume de hulă, având șapte capete și zece coarne. Și femeia era îmbrăcată în purpură și în stofă stacojie și împodobită cu aur și cu pietre scumpe și cu mărgăritare, având în mână un pahar de aur plin de urâciunile și de necurățenia desfrânării ei. Iar pe fruntea ei scris nume tainic: Babilonul cel mare, mama desfrânatelor și a urâciunilor pământului”. Descriind noul Ierusalim face risipă de pietre prețioase: el este construit din iaspis, aur, safir, calcedoniu, smaragd, sardonix, sardiu, hrisolit, beril, topaz hrisopras, iachint, ametist, mărgăritar.

Ioan iubește mineralele și le evocă cu plăcere ori de câte ori are prilejul. În general nu pare reținut atât de forma sau sensul obiectelor cât de compoziția lor cristalină detectată cu rapiditate de aparat geologic. Înclinat spre determinarea complicațiilor imagistice, aglomerează cât mai multe însușiri fabuloase într-o unică apariție. Baroc prin temperament, suferă totuși de o sărăcie a repertoriului imaginar. Ioan rulează monoton în înscenările sale imaginare aceleași fiare, pietre prețioase, pedepse, simboluri ale desfrâului. Uneori, prin oroarea față de lume și mai ales față de femeie, intră în conflict cu imaginea Dumnezeului tolerant.

            Narațiunea sa, mai dogmatică decât dogma, prin ideile avansate, conține toate defectele textelor ce și-au propus vreodată să fie conforme cu o dogmă și nu cu un adevăr.

Intolerant și fanatic, naratorul Ioan descrie o lume cum nu este și cum ar vrea el să fie. Pare străin în cele din urmă de însăși condiția umană. Se comportă uneori ca un adolescent intrasigent care nu cunoaște încă suferința. Mizează pe spaimă, pe intimidare și nu pe conștiințe cu care ar vrea să comunice. Nu dorește atât să convingă despre un adevăr mare cât, lezat de viciile umane, să constrângă.

Prin întreaga sa proză se simte că el „a văzut” dar nu a și trăit. Nimic din ceea ce este înălțător și frumos în ființa umană nu transpare, prin urmare, din textul lui Ioan. Omul său este o ființă bicisnică, o aglomerare de vicii, un avorton în comparație cu făpturile celeste și cu sine însuși. În tot cea ce scrie, autorul Apocalipsului se comportă ca o făptură celestă izgonită pe pământ.

Textul său pare de aceea opera unui nemulțumit care repetă destinul lui Satan. Superioritatea robului Iezechiel față de Ioan, ca și a estropiatului Ieremia, sunt în acest sens evidente. Renașterea oferită lumii de către Ioan contrazice însuși pactul dintre personajul transcendent și naratorii biblici, precum și cea mai firavă intuiție asupra umanității; renașterea oferită de Ioan este una utopică în care nu ar putea viețui decât un singur ascet.

            În confesiunea fantastică a lui Ioan, desfășurată într-un prezent presupus și într-un viitor de iad, găsim rădăcinile romanești ale povestirilor și romanelor lui Wells, Lem sau Asimov. Apocalipsul anticipă prin formula epică adoptată repertoriul imagistic, retoric și narativ al unei literaturi a groazei ce-și revendică un univers tehnicist și unde emoția se produce prin supralicitarea imprevizibilului enigmatic și incontrolabil.

 

            NARATORUL CARE ÎL REGĂSEȘTE ȘI NAREAZă ÎN NUMELE LUI DUMNEZEU din textele Noului Testament consemnează acea etapă a unui proces deschis al gândirii vechi iudaice, transpusă în modelele sale narative și structurile sale incipiente, care pare aparent să se suprapună peste prima dintre variantele acestei ecuații descrise.

În fapt este vorba de o altă alternativă retorică și estetică a relației naratorilor din textele Bibliei cu Dumnezeu, de o nouă situare îmbogățită spiritual și estetic de șirul experiențelor și crizelor precedente. Laolaltă, ele configurează o gamă majoră a gândirii reflexive și artistice. În gamă, pe parcurs, s-au creat cromatismele-variații pe aceeași temă din care s-au născut zecile de texte narative ale Bibliei și sutele de texte necanonice.

Cel mai bogat, mai complex în structuri narative s-a dovedit Vechiul Testament, un adevărat catalog de procedee narative și structuri romanești posibile. Noul Testament, în schimb, este mult mai sărac și mai uniform. Tema este unică. Textele vorbesc de obicei despre o aceeași regăsire, o convertire și mărturisire în numele a ceea ce autorii lor au regăsit. Aceștia sunt, prin premise, naratorii flotanți, martorii obiectivi ai întâmplării, depozitari ai evenimentelor, propovăduitori ai unui singur adevăr.

Proza lor este memorialistică dar, paradoxal, aproape deloc autobiografică. În centrul atenției stă figura enigmatică a fiului pământesc al lui Dumnezeu, ceea ce pentru naratorii Vechiului Testament constituia o erezie. Față de structurile epice anterioare, teza este contradictorie. Corporalitatea lui Iisus pare o reîntoarcere la vremile atât de tragice și de detestate ale adorării idolilor. Colectivitatea ebraică făcuse, în fine, marele efort de a accepta un Dumnezeu abstract și unic. Prezența lui Iisus ei i se pare de aceea o reîntoarcere spre acel păcat atât de incriminat de vizionari și profeți.

            Nu întâmplător într-un dialog cu fariseii consemnat de una dintre Evanghelii, lui Iisus i se spune: „Nu pentru lucru bun aruncăm cu pietre asupra Ta, ci pentru hulă și pentru că Tu, om fiind, Te faci pe Tine Dumnezeu”, la care Iisus răspunde printr-un paradox, și anume c㠄Dumnezeu” sunt toți acei oameni care gândesc.

Tensiunea care se naște în acest gen de texte se datorează unei neînțelegeri fundamentale: personajul care se recomandă fiul lui Dumnezeu, probabil cu sensul de inițiat în tainele misterului în accepția zarathustriană sau pitagoreică, nu voiește să fie adorat, ci dorește să acrediteze o nouă modalitate de gândire mai suplă, mai polemică, nedogmatică. El este în esență personajul reformator al lumii prin gândire. Retorica sa amintește nu de puține ori de școala filosofică greacă în care străluciseră Socrate, Platon și Aristotel.

În spațiul asiatic însă, unde criticismul sucombă în idolatrie, filosoful are neșansa de a fi absorbit de masă, de a deveni zeu iar filozofia sa o religie. Nici cel mai îndrăzneț filosof în plan speculativ din spațiul asiatic - și mă gândesc la Confucius - nu a avut o soartă diferită. Dialogurile lui Iisus, păstrate în întregime și nemutilate de nevoia discipolilor de a muta disputa de idei în plan religios, ar fi dezvăluit umanității o tulburătoare personalitate a gândirii critice și speculative.

            Evangheliile, al căror nucleu faptic a fost confirmat de istorie, consemnează un spectaculos proces de educare a gândirii colective. Unei mase ignorante și bigote i se vorbește despre concepte prin concretețea parabolei; discipolilor li se va vorbi treptat de la un mod parabolic, la unul din ce în ce mai abstract, în care demonstrația de idei și grija pentru elaborare ocupă un loc central. Nu întâmplător discipolii devin în cele din urmă cu toții gânditori și scriitori. Acest adevăr reiese cu putere și din Epistole (o capodoperă a genului fiind Epistola către Romani a lui Petru), care nu aparțin unor gândiri primitive, cum erau inițial apostolii, ci unor străluciți intelectuali care posedă arta de a scrie și de a susține un adevăr. După experiența zoroastriană de anvergură limitată, pentru prima oară în istoria gândirii personajul central al Evangheliilor afirmă legătura de idei mai presus de legătura de sânge, mai presus de apartenența etnică și de familie.

            Evangheliile, texte ce exprimă, conform exagezei creștine, revelația divină a lui Dumnezeu Tatăl prin Dumnezeu Fiul, au fost extrem de numeroase. După unii, numărul se apropie de o sută. Textul biblic le inserează însă numai pe acelea ale lui Matei, Marcu, Luca și Ioan. Evanghelii apocrife scrise în ebraică și egipteană au ca autori pe Petru (a cărui evanghelie a fost considerată eretică), Bartolomeu, Toma Necredinciosul etc. S-a descoperit și o a doua evanghelie a lui Marcu, al cărui prim text a fost presupus cel mai vechi, scris aproximativ în anul 50 e.n.

Dintre textele canonice, acela ce vădește cea mai tranșantă structură romanescă aparține lui Ioan. Despre ioan se știe că se exilează la Patmos, de unde a revenit la Efes spre anii 96-104, pentru a-și redacta Evanghelia.

            Din mărturiile narative ale textului evanghelic, Ioan era discipolul pe care personajul cu rol de învățător, Iisus, „îl iubea” cel mai mult. Martorii relatează că în timpul îndelungilor convorbiri, Ioan era văzut adeseori rezemându-se tandru de umărul maestrului. Personajul Ioan joacă, de altfel, un rol important în nucleul evenimențial al acestui text din texte care este Evanghelia.

Puține întâmplări îi parvin printr-o terță persoană. Că este vorba de un narator cu atribuții de martor reiese nu numai din desele precizări făcute în text, dar mai ales din prospețimea scenelor relatate cu un incontestabil talent epic. Efortul este de a fi cât mai conform cu faptele văzute și fragmentar cu cele auzite.

Ioan însă posedă ceva mai presus de imitația zeloasă, și anume instinct de scriitor. Este foarte receptiv la dramatismul evenimentelor, la dinamica scenelor și disputa de idei. Își însușește, atât cât se poate, pentru a transmite, o retorică ce îi va guverna chiar scrisul. Înregistrează mișcarea grupurilor; este atent la înlănțuirea temporală; delimitează cu plasticitate locul și premisele împrejurării. Unele detalii extrem de subtile îl arată ca martor unic al unor scene sau deținător al unui adevăr. Versiunea lui Ioan mi se pare însă remarcabilă mai ales pentru că ea constituie in nuce un scenariu romanesc al formării spirituale.

Modelarea spirituală se concretizează în narațiunea lui Ioan printr-un proces de grup. Între gândirea personajelor din primele capitole și a acelora din final se înregistrează o mutație marcată pe parcurs prin scene polemice în care nu lipsesc conflictele dintre personajul Iisus cu o gândire vie, suplă, criticistă, paradoxală și partenerii de dialog speriați de îndrăzneala acestei gândiri.

            Narațiunea înregistrează două mișcări rapide armonizate perfect: fuga continuă a micului grup dintr-un ținut în altul, când întâmpinat cu pietre, când sufocat de adulația mulțimii, și mișcarea decisă a gândirii spre procese intelectuale superioare de evaluare a existenței. Dialogurile tensionate între Iisus și farisei, seduceeni, iudei pe de o parte, și elevii săi pe de alta, transcriu exasperarea spiritului neînțeles.

(JURNAL
 O exasperare trăiesc și eu citind textul original: numele lui Iisus a fost șters de cenzură sau înlocuit cu tot felul de apelative cum ar fi „maestrul”, „învațatorul”, etc. Fac dreptate textului. Și mă consider norocoasă că Dumnezeu mi-a dat această șansă.) 

Capitolul VIII poate fi socotit exemplar, constituind un adevărat model compozițional. Scena se cunoaște: fariseii îi aduc lui Iisus aflat în templu o femeie adulterină pentru a fi judecată conform legii: uciderea cu pietre.

În celebra scenă se știe, tot așa, Iisus este de acord cu acest proces rudimentar, dar numai cu o condiție: să ridice piatra aceia ce se simt fără nici o vină. Cu alte cuvinte, este provocat mai întâi un proces de conștiință de la care va porni adevăratul dialog de idei unde logica realului și a faptului ascuns creează o atmosferă ciudată de intelectualitate și mister. Ideile se îmbracă în metafore uluitoare. Strategia lui Iisus este atât de șocantă, încât cei prezenți trăiesc sentimentul anulării: lipsiți de argumente, ei se simt îndemnați să recurgă la forță.

Aceia care aduc femeia desfrânată pentru a fi pedepsită apar din aproape în aproape adevărații desfrânați ce își merită judecata și pedeapsa. Înțelegem că demonii mărginirii spirituale, ai intruziunii în intimitatea umană, nu sunt în iisus, ci în falșii apărători ai Dumnezeului unic. Între întrebările fariseilor și răspunsurile lui Iisus se cască un enorm decalaj spiritual. Ei fac parte din civilizații diferite, fiecare cu modelul ei de gândire. Saltul dintre aceste două lumi îl vor realiza elevii ajunși treptat discipoli, prieteni și apoi gânditori sau creatori. Afirmând c㠄eu nu sunt din lumea asta”, maestrul care inițiază își reclamă apartenența la o altă civilizație a spiritului. El susține că nu a venit să judece ci să educe, să învețe. Între judecătorul Moise și Rabi (Învățătorul) Iisus, se înregistrează o diferență de ere spirituale.

            Personajul lui Ioan este sensibil, iubește, cunoaște solidaritatea, sentimentul prieteniei, compasiunea pentru mizeria umană. Iubirea sa pentru Magdalena nu este o parabolă. Deloc asexuată, relația dintre cei doi este tragică asemeni oricărei iubiri mari ucisă de o idee mai mare decât dragostea însăși. Preocuparea esențială a lui Dumnezeu - partenerul colocvial - din perspectiva naratorului Ioan este aceea de a-și ridica „robii” la rangul de egali. Îi vom vedea astfel pe cei care îl întovărășesc cum, după faza admirației idolatre, încep să judece. Adică să devină apostoli.

Andrei și Simon Petru îl urmează primii pe Iisus, fascinați de cuvintele rostite de Ioan Botezătorul, iar aceștia, la rândul lor, îi racolează și pe ceilalți. Sunt consternați că Iisus știe tot despre fiecare fără ca vreunul dintre ei să i se confeseze. Urmează câteva acte de forță la care cetatea nu poate reacționa decât prin spaimă și adorație: episodul nunții din Cana Galileii și izgonirea negustorilor din Templul Ierusalimului.

            Ioan le comentează dovedind o apropiere perfectă de limbajul abstract și figurat al conceptelor. El motivează astfel rezerva pe care maestrul său spiritual a păstrat-o la început față de discipoli. Martor al convorbirii tainice pe care Iisus o are cu Nicodim, un fruntaș al iudeilor, Ioan înregistrează ager și alte conversații la fel de tensionate, cum ar fi aceea dintre Ioan Botezătorul și ucenicii săi iritați de faima lui Iisus, face lumină asupra unor pricini de controversă, transcrie uimirea discipolilor când îl surprind pe Iisus conversând cu o samariteancă, în fine faptul că fiece întâmplare comentată de Iisus se metamorfozează într-o parabolă revelând semnificații tulburătoare.

Ioan și ceilalți discipoli învață să judece, să înțeleagă ce se află dincolo de aparențe. Ei descoperă că orice fapt uman poate avea un sens generalizator dacă este racordat la o esență. Manevrarea conceptelor se substituie treptat realității. Senzația este a unui profesor de logică inițiind în procesele abstracte ale gândirii.

            În sinagoga din Capernaum unde Iisus își desfășoară lecțiile sale practice, este astfel expusă una dintre ideile sale importante, și anume conceptul transsubstanțializării: „Trupul meu - afirmă acesta - este adevărată mâncare și sângele meu, adevărată băutură”. În acest moment se produce prima revoltă fățișă a elevilor care nu văd încă abstractul în spatele concretului. Mulți dintre ei pleacă, iar cei doisprezece care vor rămâne o fac nu din liberă voință, ci aleși fiind, precizează Ioan, chiar de către Iisus.

Tot ce se va întâmpla ulterior, până când aceștia vor deveni partenerii de dialog ai lui Iisus, va fi consemnat în etape progresive. Cea mai importantă este aceea a descoperirii de către discipoli a celor două limbaje - parabolic și conceptual -, precum și un misterios mod de „citire” a gândirii inetrioare.

            De aici înainte Ioan va fi preocupat să consemneze amănunțit marele spectacol al crucificării pe care o înțelege ca pe o ultimă și teribilă parabolă ce devine sub ochii săi concept. Relatarea păstrează constant această idee ce scoate faptele din senzațional, pentru a le conferi un farmec spiritual. Deoarece dorește să se abstragă ca prezență epică din text, naratorul Ioan nu se numește niciodată pe sine. El este fie „alt ucenic”, fie „celălalt ucenic”, fie „cel mai iubit”, fie „ucenicul pe care îl iubea” și căruia Iisus i se adresează cu o infinită căldură înnobilându-l cu cea mai înaltă recunoaștere intelectuală în scena ultimă când Ioan este proiectat în postura de elterego al lui Iisus: „Deci Iisus văzând pe mama sa și pe ucenicul pe care îl iubea stând alături, a zis mamei sale: Femeie, iată fiul tău! Apoi a zis ucenicului: Iată mama ta! Și din ceasul acela - precizează Ioan - ucenicul a luat-o la sine”.

            Asemeni unui arhivar, Ioan strânge date cu o asiduitate ieșită din comun. Arta sa este de a reuși performanța ca, prin relatare imparțială, ficțiunea epică să se erijeze în realitate istorică. Discursurile personajului central pot fi considerate în textul său echivalentul unor analize subtile prin care se construiește o stare de spirit și o psihologie. Preferința pentru dialogul de idei, la Ioan, vorbește apoi de un stil cu totul neobișnuit, de respect superior față de idei în general. Sfințenia înseamnă în acest text romanesc, clădit pe imaginea unei personalități, efortul, arta de a gândi, un mod specific al unei civilizații de a vorbi despre speculația filosofică și gândirea conceptuală.

Cel puțin în Evanghelia lui Ioan, unde nu miraculosul primează ci spectacolul gândirii și inteligenței profunde, strălucite, sfințenia apare foarte clar cu acest sens. Nu întâmplător fariseii (secta cea mai habotnică a iudeilor, maeștrii apărători ai dogmei, pe care Iisus îi învinuia printre altele de a nu fi conformi în viața cotidiană cu ideile profesate) dețin aici rolul adversarilor lui Socrate. Adresarea directă a naratorului către cititor pentru întărirea creditabilității povestirii, scurtele detalii de o mare forță sugestivă creează mici pauze în dialogurile tensionate ale narațiunii. Comentând replicile, Ioan relatează totodată ce gândesc și unii și alții.

Este limpede că în timp ce își scrie textul, Ioan martorul privește lucrurile retrospectiv prin prisma unei gândiri ce a învățat să discearnă psihologii, să judece cauzal și să introducă ficțiunea în real ca și realitatea în ficțiune. Ioan trăiește în ultimă instanță o adevărată beție a silogismului, a demonstrației, a logicii deductive și inductive. Logica bunului simț pierde teren înaintea unei logici paradoxale ce operează cu abstracțiuni și forme retorice superioare.

            Reluarea temelor se deosebește esențial de rularea primitivă a frazelor din romanul lui Ghilgameș sau de standardele prozei egiptene. În Evanghelia lui Ioan, principiul compozițional este mult mai complicat. Temele enunțate se dezvoltă simfonic prin ramificații bine articulate. Acestea își iau pretexte epice diferite, dar converg constant spre o aceeași concluzie reformulată în termeni schimbați și cu o amplitudine sugestivă, plasticizatoare din ce în ce mai largă. Cea mai importantă dintre teme este aceea a înnobilării ființei umane până la echivalența ei cu transcendentul „gânditor”, cu forța intelectivă a cuvântului transfigurat în Lumină gânditoare.

Ioan – „trimis” „spre mărturie” fără să fie el „lumin㔠dar „ca să mărturisească despre lumin㔠deoarece „cuvântul era lumina cea adevărată care luminează pe tot omul care vine în lume” iar toți cei care au înțeles acest lucru au căpătat „putere ca să se facă fii lui Dumnezeu”, deci egalii aceluia care, spre deosebire de Moise, care adusese „legea”, transmite „adevărul” - știe să amplifice epic episoadele cheie prin legături organice și reliefând motivul tematic.

Culminația din final și sublimarea celui crucificat în iubire pură și lumină ce poate pătrunde și ajunge oriunde în univers formează ultima ipostază epică a acestei teme cheie. Simfonismul epic a fost intuit de romancierul și naratorul Ioan odată cu însușirea unui mod de gândire conceptual și a unei logici a demonstrației superioară rezumării narative, lamentației haotice, reprezentării obiectiviste a evenimentelor, înfierbântatelor viziuni interioare. Singurul care anunțase acest proces pare să fi fost Ecclesiastul.

           

            văzută ca o carte și ca un metaroman (în sensul pe care i-l dă Nicolae manolescu în Arca lui Noe, vol. III, de introspecție care nu dezvăluie în sufletul naratorului decât dorința acestuia de a scrie un roman!) și nu ca un conglomerat de cărți, Biblia poate fi citită și ca romanul metamorfozelor unui personaj, acesta fiind partenerul colocvial permanent sau Dumnezeu. Prin rolurile pe care le îndeplinește, în fiecare dintre „capitolele” acestui imens text romanesc, Dumnezeu este (apare) mereu ca un alt personaj, cu o identitate foarte precisă.

Pe de o parte avem deci sentimentul că sub un nume generic se ascund mai multe personaje diferite. Pe de altă parte, prin regăsirea unor caractere constante, că ne aflăm înaintea unui superpersonaj, cel care acordă grație în eternitate, un retribuitor interesat ce joacă roluri cu totul specifice în două serii de evenimente diferite.

Se creează astfel o serie infinită de personaje care au încheiat un unic pact, ulterior mereu reluat, prin cel ce deschide respectiva serie. Recompensații, de către retribuitorul interesat, își transmit recompensa în eternitate. Capul acestei „familii” încheie pactul cu dumnezeu, partenerul etern al dialogului narativ, pactul său fiind la rândul lui etern și acordând prin filiația creată unitate marelui conglomerat de texte. În această serie, conform principiului figural, toate evenimentele și relațiile se anticipă și se presupun într-o deschidere absolut infinită:

            Retribuitorul... Dumnezeul

            Interesat                     I
                                   I

                                 Pactul

                                         etern

 

            Recompensații... Avraam º Isaac ºIacob º Moiseº infinit

            În cea de a doua serie creată vom fi martorii unor relații separate între partenerul colocvial permanent și personaje. Acestea încheie pacte pe cont propriu, istoricizate, ceea ce configurează o serie finită de relații pe care am putea-o reprezenta în acest mod:

 

            Dumnezeul 1     Dumnezeul 2 Dumnezeul 3...Dumnezeul Tatăl

               ú                    ú                   ú               ú

               P1                         P2                     P3                Iisus

 

            Divinitatea sau partenerul colocvial permanent nu este doar un agent catalizator al evenimentelor, ci și un pacient care suferă modificări în urma relațiilor succesive cu pacienții - agenți ai romanelor. Inițial, prin faptul că suferă o modificare în starea sa, de vreme ce simte necesitatea comunicării cu Avraam, este, după cum s-a spus, un pacient. Se configurează în portretul acestui personaj o stare inițială de lipsă de comunicare și singurătate. Singur în cerul său, asemeni lui Ahura Mazda, Dumnezeu își caută un partener. Prin fiecare deziluzie a alegerii ce va fi urmată de represalii el dovedește un sentiment acut al eșecului.

În narațiunile biblice îl vedem dând ordine, creând interdicții, aruncând pedepse dar sugerând și recompensa. Mobilul său este unul etic. Rolul predilect va fi ca atare acela de judecător din perspectiva unui cod intransigent de valori. În tot ce face, urmărește un calcul favorabil. Dacă este ascultat, o vinovăție poate fi răscumpărată, dar, tot așa, o vinovăție poate anula încrederea anterioară. Victimele pedepsei sunt de obicei ceilalți și precizez aceasta deoarece câteodată va fi el însuși pedepsit: respins, negat, tras la răspundere, nerecunoscut.

Tulburat, Dumnezeu va veni să se apere. Alteori plânge și îl vom vedea plângând și suferind pe fiul și reprezentantul divin, cel asupra căruia se revarsă toată furia colectivității pedepsite de Dumnezeul capricios cu care a încheiat atâtea pacte timp de secole. Odată cu acest episod, între cei doi poli pare să se fi creat un nou echilibru.

            Ca toate  marile structuri epice în care autorul și-a imprimat ideile într-o țesătură epică multicoloră, pitorească, aventuroasă, aparent haotică dar orchestrată admirabil, Biblia poate fi citită în dublă partidă. În ciuda dimensiunilor enorme, această carte fermecătoare păstrează o rigoare arhitectonică remarcabilă. Definitoriu pentru naratorii ei este că aceștia urmăresc să ajungă la o artă epică cât mai expresivă printr-un bagaj cât mai redus de mijloace.

Prin structurile romanești ale Vechiului și Noului Testament se configurează astfel o adevărată poetică restrictivă înrudită cu poeticile romanești ale civilizațiilor învecinate (sumero-babiloniene, iraniene și egiptene). Particularitatea ei constă în preeminența personajelor teoretice și polemica de idei. Chiar și în vârtejul celei mai melodramatice lamentații, nu sunt niciodată pierdute din vedere ideile esențiale ce se cer exprimate artistic; o sensibilitate apoi, oricât de haotică în viziunile ei interioare, se ferește de divagația inutilă.

            Biblia este o structură romanescă cu totul unică ce respiră un clasicism inconfundabil, născocit de gândirea și sensibilitatea unui popor care și-a asumat să trăiască sub legea drastică a ideii sale morale. Succintele porunci de pe tablele lui Moise au avut parcă rolul unui pat procustian, deoarece ele au guvernat întotdeauna, pâna la amputare, scrisul scriitorului ebraic: autoritar, fără culoare în exces, dinamic, demonstrativ și rezumativ, doldora de idei etalate cu profunzime și dramatism și mai ales cât mai „obiectivist” din obsesia realismului și istoricității.

Ideea circulată despre spiritul asiatic baroc apare astfel parțial adevărată. Vechiul spirit  asiatic (al Orientului Apropiat) nu se poate confunda cu barocul hindus, în pofida marii lui influențe. Acesta din urmă a reușit însă performanța de a-și crea într-adevăr aderenți odată cu budismul.

Refuzată de spiritul atât de economicos în procedee narative al epicii egiptene, iraniene, ebraice, literatura hindusă și-a îndreptat spre alte zone expansiunea spirituală. Dacă Indochina a preluat arta sculpturii, arhitecturii și picturii pentru a ajunge la noi sinteze de o valoare excepțională, Extremul Orient a oferit un strălucit exemplu de contaminare prin elaborarea unei stranii sinteze epice: hibridul creat între ceea ce am putea numi epica tradițională chineză și poetica vedică.

 

Textul de față reprezintă un fragment din ediția revăzută și adăugită din  „Civilizația Romanului”

(O istorie a romanului De la Ramayana la Don Quijote) de Mirela Roznoveanu (în pregătire)

 

           

 

 

           

 

           


 

[i] Lawrence M. Wills. The Jewish Novel in the Ancient World. Cornell University Press, 1995. În Prefața cărții, Wills se  consideră primul care discută Biblia ca  roman sau colecție de romane. Aceasta poate fi adevărat pentru spațiul anglofon unde critica românească este practic necunoscută.  Civilizația Romanului oferea acest mod de lectură critică în anul 1983. Iată ce spune Wills:" When I began this enterprise, the Jewish novels as a category were unknown to laypeople and barely known to scholars in the various fields concerned with this period. As the Greek novels experience something of a renaissance among scholars, I hope that the Jewish novels, along with all other indigenous novelistic literature of the ancient world, will be permitted to join them." (p.xi).

[ii] The hidden book in the Bible.  Restored, translated, and introduced by Richard Elliott Friedman. Harper San Francisco, c1998.

[iii] Richard Elliot Friedman. Who Wrote the Bible?  Harper Collins Publishers, 1997, p. 242.

[iv] Robert Alter, The Art of Biblical Narrative. Basic Books, Inc, Publishers, New York 1981. (195 pagini). Capitole: A Literary Approach to Bible, Sacred History and the Beginnings of Prose Fiction, Biblical-type Scenes and Uses of Convention, Between Narration and Dialogue, The Techniques of Repetition, Characterization  and the Art of Reticence, Composite Artistry, Naration and Knowledge, Conclusion.  Primul capitol, „A Literary Approach to the Bible” se ocupă de relevarea pricipiilor distinctive al artei narative în Biblie. Prin Biblie autorul înțelege numai Vechiul Testament, această colecție de lucrări scrise la intervale diferite în aproximativ opt secole. Narațiuni ca Esther și Daniel, scrise după exilul în Babilon, reflectă practici literare noi:  „Almost the whole range of biblical narrative however, embodies the basic perception that man must live before God, in the transforming medium of time, incessantly and perplexing in relation with others; and a literary perspective on the operations of narrative may help us more than any other to see how this perception was translated into stories that have had such a powerful, enduring hold on imagination.” ...”are we not coercing the Bible into being literature by attempting to transfer such categories to a set of texts that are theologically motivated, historically oriented, and perhaps to some extent collectively composed...( p. 23) Răspunsul sau este „nu”... Vechiul Testament este „.. historicized prose fiction ...” „.. fiction was the principal means which the biblical authors had at their disposal for realizing history” (p. 32).  „... biblical narrative in fact offers a particularly instructive instance of the birth of fiction because it often exhibits the most arresting transitions from generalized statement, genealogical lists, mere summaries of characters and acts, to defined scene and concrete interractions between personages. Through  the sudden specifications of narrative detail and the invention of dialogue that individualizes the characters and focuses their relations, the biblical writers give the events they report a fictional time and place.” (p.42).  „.. I have tried to focus on the complexly integrated ways in which the tale is told, giving special attention to what is distinctive in the artful procedures of biblical narrative, what requires us to learn new modes of attentiveness as readers.” (p. 179).

 

[v] Harold Bloom, David Rosenberg. The Book of J, Grove Weidenfeld, 1990. Capitolul  ''The Author J''.

 

[vi] Harold Bloom. The Western Canon, Harcourt Brace & Company, 1994,  p. 5.

[vii] Richard Elliot Friedman. The Exile and Biblical Narrative. The Formation of the Deutoronomistic and Priestly Works. Scholars Press, 1981, p. 136.

 

[viii] Tratatul despre sublim În Arte Poetice. Antichitatea. Editura Univers, 1970.

 

[ix]Erich Auerbach, Mimesis, ELU, 1967, p.13

 

[x]John H. Hayes. Old Testament Form Criticism. Trinity University Press, San Antonio, 1974.

 

[xi] Lawrence Wills, op.cit., Introduction, p.8-9.

 

[xii] John A. Hayes, op.cit., p. 159.

[xiii] Citatele din acest capitol aparțin ediției Bibilia sau Sfînta Scriptură,  Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1968.

[xiv] Paul du Breuil, Zarathoustra et la transfiguration du monde, Payot, 1978, p. 45 s.u.

 

[xv] Idem, p. 250

 

[xvi] Erich Auerbach, op. cit., p. 80

                                  

 

respiro@2000-2004 All rights reserved